Методичні рекомендації для учнів 4-х та 7-х класів

Управління  (департаменти) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій Інститути післядипломної педагогічної освіти Загальноосвітні навчальні заклади

Щодо методичних рекомендацій
для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів


Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні предметів інваріантної складової навчального плану у 4 та 7 класах 2015/2016 навчального року.
Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів.
Заступник Міністра                                                                  П. Полянський

 Бєскова, 481-32-01


Початкова школа
          У 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно четвертокласники продовжують навчання і за новими предметами, такими як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика». У разі, якщо з фінансових причин  підручники не будуть доставлені до початку навчального року, пропонуємо в навчально-виховному процесі використовувати по можливості підручники 2004 року, робочі зошити (за згодою батьків) та додаткові дидактичні посібники.
Українська мова
Основною метою навчання учнів 4 класу української мови є продовження формування складників комунікативної компетентності, зокрема: здатності сприймати і розуміти почуту і прочитану інформацію, спілкуватися з людьми різного віку і статусу, висловлювати і доводити власні думки в усній і письмовій формах.
Реалізація зазначеної мети здійснюється за змістовими лініями – мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною.
Мовленнєва лінія спрямована на вдосконалення аудіативних умінь, розвиток діалогічного та усного і писемного монологічного мовлення.
У процесі вдосконалення аудіативних умінь слід концентрувати увагу на розумінні учнями теми і мети прослуханого тексту, на здатності встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, розуміти значення образних висловів, висловлювати власні думки з приводу почутого.
Під час розвитку діалогічного мовлення необхідно формувати такі якості як толерантність, доброзичливість, повагу до співрозмовника, уміння доводити свою думку, переконувати.
Особливу увагу в 4 класі слід приділяти розвитку писемного мовлення школярів, оскільки випускники початкової школи повинні вміти писати переказ тексту обсягом 70-100 слів і тексти різних типів (розповіді, описи, міркування) обсягом 60-80 слів. Для формування цих умінь призначені уроки розвитку зв’язного мовлення.
Учні 4 класу також мають бути здатні написати тексти практичного призначення – записку, запрошення, привітання, листа, замітку до стінгазети.  
Реалізація мовної лінії передбачає формування орфографічних і пунктуаційних умінь на основі необхідних теоретичних знань з мови. Зокрема, у 4 класі учні повинні поглибити знання про текст, речення, іменник, прикметник, дієслово, одержати уявлення про числівник, займенник, прислівник, засвоїти такі правила правопису, як: відмінкові закінчення іменників і прикметників; правопис іменників, у яких при змінюванні відбувається чергування приголосних [г], [к], [х] із [з´], [ц´], [с´] та голосних [і] з [е], [о]; особові закінчення дієслів; правопис найуживаніших числівників, прислівників.
Звертаємо увагу, що в новій редакції програми з української мови вилучено такі теми, як: складне речення, правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини, І і ІІ дієвідміни дієслова, особові закінчення дієслів І і ІІ дієвідмін.
Вивчення мовних знань і розвиток мовленнєвих умінь здійснюється на матеріалі текстів, які повинні мати пізнавальний, розвивальний і виховний потенціал. Тематику цих текстів визначено соціокультурною змістовою лінією, їі можна реалізувати через словникові диктанти, творчі роботи дібрані самим вчителем.
У процесі реалізації діяльнісної змістової лінії продовжується формування в четвертокласників ключової компетентності уміння вчитися. Особливу увагу слід приділяти розвитку в учнів умінь взаємодіяти з іншими учасниками навчального процесу, користуватися довідниковою літературою, узагальнювати, робити висновки, творчо застосовувати знання й уміння в нових ситуаціях, здійснювати самоперевірку, оцінювання результатів навчання і рефлексію.
Українська мова у загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням російською мовою та мовами національних меншин
Основною метою навчання української мови у 4 класі, як і в попередніх, є формування комунікативної компетентності учнів, тобто умінь і навичок користуватися усіма видами мовленнєвої діяльності в повсякденному житті: розповісти, запитати, прочитати і написати – залежно від потреб.
Формування комунікативних умінь — багатоаспектна проблема і складається з низки проміжних мовленнєвих умінь: орфоепічних, лексичних, граматичних, що є підґрунтям для уміння спілкуватися українською мовою. Це уміння формується на основі вправ комунікативного характеру, в основі яких — мовленнєва ситуація, мета (мотив, намір) і адресат спілкування.
Важлива роль у навчанні української мови відводиться соціокультурній ліній, покликаній не лише ознайомити учнів з українською культурою, але й етикетною лексикою, звичаями, виховувати почуття громадянськості, толерантності у ставленні один до одного,  поваги до інших народів, любові до України.
Програма побудована так, щоб на початку навчального року учні мали можливість повторити й удосконалити орфоепічні й орфографічні уміння і навички, знання про словосполучення, речення, текст, що забезпечує можливість використовувати ці уміння протягом року.
У 4 класі учні оволодівають граматикою української мови, удосконалюють синтаксичні уміння. Кожна лінія програми – мовна, мовленнєва, соціокультурна - чітко визначає зміст роботи під час навчання української мови, а державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів визначають ті знання, уміння і навички, якими учні мають оволодіти у процесі вивчення тієї чи іншої теми.
Російська мова у загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням українською мовою
Метою навчальної програми «Російська мова. 4 клас»  є розвиток у школярів комунікативної компетенції – спроможності засобами мовленнєвої діяльності вирішувати пізнавальні, навчальні, особистісні питання. Елементарне оволодіння російською мовою у 4 класі передбачає збагачення і систематизацію мовних знань, мовленнєвих умінь і навичок, умінь лінгвістичного аналізу, започаткованих у 3 класі.
Навчальна програма передбачає подальше збагачення навичок діалогічного та монологічного висловлювання: збільшується обсяг складених діалогів (4-5 реплік), зростає ступінь самостійності при побудові діалогічного висловлювання; ускладнюється узагальнений зміст діалогів додаванням зустрічних запитань, відмовою на прохання, запитанням до пропозиції тощо; на зміну репродуктивним формам колективного або групового переказу мають прийти форми самостійного творчого переказу.
Продовжується систематична робота щодо удосконалення навичок читання вголос і мовчки, розуміння змісту й основної думки твору, засобів емоційної виразності. Цілеспрямована робота має проводитися щодо збагачення кола читання (фольклорні, класичні та сучасні твори дитячої літератури), формування і розвитку навичок роботи з текстом (визначення теми і головної думки твору, бачення складових частин змісту, їх послідовності, зв′язку між ними, розуміння логіки описаних подій і причино-наслідкових зв′язків, знаходження у тексті художніх засобів, усвідомлення їх ролі для створення літературного образу), збагачення досвіду творчої діяльності на матеріалі прочитаного.
Кількісні та якісні зміни передбачено в навичках писемного мовлення: утворення з 4-5 речень зв′язного висловлювання на запропоновану тему; формування навичок письмового переказу тексту до 60 слів; створення творів-мініатюр на вільну тему (5-6 речень); редагування власного писемного висловлювання.
Набуття комунікативного досвіду триває і при вивченні лінгвістичного матеріалу, оскільки школярі не лише диференціюють мовні одиниці, але й ілюструють опановані поняття власними прикладами, аргументують власну позицію щодо характерних ознак мовних одиниць, редагують висловлювання на лінгвістичну тему. Таким чином учні збагачують досвід парної та групової мовленнєвої взаємодії.
Опрацювання лінгвістичних одиниць (текст, речення, слово, морфема) має також на меті дотримання правильності висловлювання, адекватності вибору лексичних засобів, логічності побудови зв′язного висловлювання.
Формування правописних навичок програмою навчального предмета передбачено шляхом розвитку орфографічної та пунктуаційної пильності, закріплення уявлення про сильну та слабку позицію звука, вивченням елементарних орфографічних правил-рекомендацій, запам′ятовування графічного образу словникових слів (80 слів).
Розвиток комунікативної компетентності передбачає і реалізацію соціокультурної лінії мовної освіти, практичне ознайомлення з правилами культури мовленнєвої поведінки у громадських місцях – у театрі, кінотеатрі, музеї, бібліотеці, в транспорті, враховуючи соціальні ролі учасників комунікації (вік, стать, освіта, національність тощо).

Російська мова у загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням російською мовою
Навчальною програмою «Російська мова. 4 клас» передбачено подальше удосконалення комунікативної компетентності школярів, розпочатої у 1-3 класах, зокрема умінь і навичок мовленнєвої діяльності в усній та письмовій формах, закріплення нормативності мовлення на основі вивчення елементарних лінгвістичних понять, збагачення уявлень учнів про культуру мовленнєвої поведінки у громадських місцях.
Продовжується навчальна робота щодо розвитку у школярів навичок слухання і розуміння тексту, що належить до художнього, розмовного, наукового стилів, з одного прослуховування, урізноманітнюються навички змістового й мовного аналізу прослуханого: школярі зіставляють почуте із сюжетними, предметними малюнками або реальними предметами, знаходять відповідності (невідповідності); створюють словесний малюнок за змістом прослуханого; визначають тип і стиль тексту; вибирають правильні відповіді на запитання до тексту з трьох запропонованих варіантів; висловлюють власні судження щодо прослуханого, зіставляють почуте з власним життєвим досвідом.
Програмою передбачено й збагачення навичок монологічного мовлення, зокрема диференціацію учнями вимог до усного висловлювання (відповідність темі, наявність власної позиції, послідовність у розвитку думки, використання різних засобів зв′язку в тексті); закріплення навичок побудови висловлювання з урахуванням інтересів, можливостей співрозмовника (тема, приклади, описи, доведення тощо). Ускладнюються форми репродуктивного висловлювання: від детального або вибіркового переказу за допоміжними матеріалами (план, опорні слова та сполучення слів) – до творчих видів переказу (самостійно прочитаного, побаченого, почутого) з внесенням доповнення в матеріал для переказу (опис обставин, зовнішності персонажів, судження про вчинки персонажів, приклад з власного життєвого досвіду та ін.). Школярів активно залучають до самостійного продуктивного висловлювання, а саме: складання оповідань, казок, загадок; виявлення власного ставлення до предмету судження, оцінювання й редагування побудованих зв′язних висловлювань.
Подальшого удосконалення мають набути й навички читання й писемного мовлення. Крім розвитку техніки читання, продовжується робота з формування навичок роботи з дитячою книгою та твором, збагачення характеристик читання вголос (правильність, свідомість, інтонаційна виразність) та мовчки (правильність, швидкість, свідомість). Розвиток писемного мовлення передбачає удосконалення техніки письма, закріплення графічних навичок письма, стимулювання швидкості письма, закріплення навичок оформлення письмової роботи, а також перехід від елементарних репродуктивних форм (письмо по пам′яті, детальний та вибірковий переказ розповідного тексту) до творчого переказу з доповненням початкового висловлювання, редагування тексту, залучення школярів до вільного письма через складання листа, записки, вітання, запрошення, оголошення.
Дотриманню нормативності мовленнєвої діяльності сприяє ознайомлення учнів із найбільш вагомими лінгвістичними поняттями, формування умінь лінгвістичного аналізу: текст (диференціація типів і стилів текстів, усвідомлення особливостей змісту і структури тексту-розповіді, опису, міркування, навички побудови текстів різних типів; визначення ключових слів, теми й основної думки тексту, добір заголовку; зв′язок речень у тексті); речення (навички визначення типів речень за метою висловлювання й інтонації; спостереження за звертанням, розділовими знаками при звертанні; визначення головних і другорядних членів речення, встановлення зв′язку слів у реченні; знаходження однорідних членів речення, спостереження за розділовими знаками при однорідних членах речення); слово (пояснення випадків використання слова в різних значеннях, у прямому та переносному значенні; утворення речень із багатозначним словом у різних значеннях, зі стійкими сполученнями слів; визначення лексико-граматичних ознак іменника, прикметника, числівника, дієслова, займенника; дотримання правил правопису слів з орфограмами).  
Літературне читання
На уроки літературного читання програмою визначено 121 годину: у першому семестрі - 57 годин ( 3 години на тиждень), у другому семестрі - 64 години (4 години на тиждень). Один раз на два тижні проводиться урок позакласного читання чи бібліотечне заняття.
Коло читання, як зазначається в програмі, у 4 класі розширюється і систематизується шляхом упорядкування й узагальнення знань про раніше відомі жанри (прислів’я, приказки, лічилки, загадки, скоромовки, усмішки, казки (про тварин, чарівні), легенди, народні пісні, поезію, байки, п’єси, оповідання, повісті, повісті-казки, науково-художні, науково-популярні твори) і авторів; ознайомлення з новими жанрами (міфи про створення світу і людей, притчі), видом казок (соціально-побутові) й історичними оповіданнями  та залучення нових імен.
Твори різних жанрів і різної тематики виховують любов і пошану до рідної землі, мови, традицій українського та інших  народів, утверджують людяність, честь, дружбу, працелюбність тощо.
Зазначимо, що в програмі (с. 73) перелік творів, визначених змістовою лінією «Коло читання» по класах, є рекомендованим.
У 4 класі провідне місце у сприйманні й засвоєнні навчального матеріалу належить читанню мовчки. У роботі з текстом збільшується питома вага вправ і завдань на розвиток смислової сторони читання.
У змістовій лінії «Формування і розвиток навички читання» визначаються  особливості роботи над формуванням повноцінної навички читання вголос (читання правильне, усвідомлене, виразне, у темпі, визначеному програмою, та мовчки у темпі не нижчому 110 слів за хвилину. Зростає рівень самостійності учнів у виборі та правильному застосуванні засобів інтонаційної виразності під час читання вголос творів різних жанрів.
У наступних лініях програми визначено зміст роботи над навчанням учнів усвідомлено сприймати художній твір з урахуванням його жанрових особливостей, формуванням уваги у дітей до засобів створення художніх образів (епітетів, порівнянь, метафор, повторів, гіпербол), емоційно-оцінного ставлення до прочитаного, загальнонавчальних умінь і навичок. Звертається увага на виявлення авторської позиції щодо зображеного, самовираження дітей через творчу діяльність у зв’язку з прочитаним і самостійний вибір, читання й усвідомлення дитячої книжки.
Українське літературне читання
для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою та мовами національних меншин
Важливим розділом програми з літературного читання є «Пояснювальна записка», у якій визначено мету, основну спрямованість курсу та завдання, які мають реалізовуватися для досягнення основної мети – формування читацької компетентності, яка є складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей.
Програма структурована за такими змістовими лініями: «Коло і тематика читання», «Формування і розвиток навички читання», «Літературознавча пропедевтика», «Досвід читацької діяльності», що передбачає роботу з дитячими книжками, «Розвиток літературо-творчої діяльності». У «Пояснювальній записці» розкривається зміст кожної лінії, підкреслюється, що робота за змістовими лініями здійснюється комплексно, тому кожен літературний твір розглядається і з точки зору жанру, і з точки зору його сюжету, структури, аналізуються персонажі, їхні вчинки, характер, а також художні засоби твору. Зазначається, що водночас твір є засобом формування читацьких умінь і навичок, розвитку мовленнєвих умінь, засвоєння морально-етичних цінностей, виховання патріотичних почуттів тощо.
Важливо формувати в 4 класі навички читання мовчки – «очима» та розуміти прочитане, оскільки ця навичка необхідна у повсякденному житті. Для формування цієї навички програма пропонує виконувати спеціальні завдання, спрямовані на розвиток швидкості читання мовчки та перевірки розуміння прочитаного. У «Пояснювальній записці» підкреслюється, що важлива роль у формуванні читацької компетентності відводиться розвитку вмінь самостійно читати художні твори українських письменників, даються відповідні рекомендації.
Програма з літературного читання, так само, як і з мови, визначає не лише зміст навчального матеріалу щодо кожної лінії, але й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Саме останні є орієнтиром у роботі вчителя над кожною змістовою лінією і художнім твором.
Російське літературне читання у загальноосвітніх навчальних закладів
 з навчанням російською мовою
Чинна програма «Літературне читання. 4 клас» метою навчання визначає продовження загального та літературного розвитку школярів, започаткованого у 2-3-х класах, при переході до вивчення системного курсу літератури в основній школі. Заплановано комплексну підготовку, яка поєднує удосконалення навичок читання, опанування прийомів змістового, художньо-естетичного аналізу твору та самостійне ознайомлення зі світом книг на основі сформованих читацьких умінь.
Коло дитячого читання становить 150-250 літературних творів із спрямованістю тематики: «Батьківщина», «Світ людей», «Світ навколо нас». Твори, пропоновані для читання, - це зразки фольклору, окремі твори античної літератури в сучасних переказах для дітей, твори сучасних авторів.
Формування уявлень про жанри літератури відбувається на матеріалі як відомих учням жанрів (ігровий фольклор, загадки, прислів’я, приказки, пісні, казки, вірші), так і нових – байки, повісті, романи, літературний коментар. Читацький кругозір школярів має збагатити історична, пригодницька, біографічна, прикладна книга.
Систематична увага має бути приділена літературознавчій пропедевтиці: формуванню уміння цілеспрямовано користуватися довідково-інформаційним та ілюстративним апаратом книги при читанні художніх творів, текстів пізнавального й наукового характеру; уміння передбачати при читанні подальший розвиток подій на основі специфіки жанру, особливостей характеру, поведінки персонажів; уміння під час читання науково-художніх творів розрізняти наукову інформацію й образну систему; уміння користуватися додатковими джерелами для уточнення розуміння тексту; уміння коротко переказувати твір, брати участь у колективному складанні плану твору тощо. 
Ураховуючи вікові особливості дітей 9-10-ти років, спрямованість їхніх читацьких інтересів, передбачене практичне розрізнення казок: чарівних, про тварин, побутових; узагальнюються уявлення школярів  про жанрові особливості казки, зокрема чарівної.
Важливим для читацького досвіду є формування уявлень про тему та ідею, сюжет і композицію прочитаного твору, становлення умінь характеризувати персонаж у вільному висловлюванні, орієнтуючись на вчинки та наявні у тексті характеристики. 
Змістовий аналіз творів має доповнюватися аналізом художніх засобів, використаних для створення художнього образу. З цією метою без введення термінології у школярів формуються уявлення про мову твору: значення використання порівнянь, епітетів, метафор, гіпербол, іронії та ін.; закріплюються навички використання окремих особливостей емоційних, зображувальних, виразних засобів мови при аналізі твору як доказового аргументу суджень.
При аналізі прочитаного твору, його теми та ідейної спрямованості, учнями 4-х класів мають враховуватися також окремі відомості з біографії письменника, його ставлення до описаних персонажів за прямими характеристиками, поданими у тексті.
Пріоритетним напрямом літературної освіти є збагачення досвіду мовленнєвої і творчої діяльності школярів, зокрема навичок виразного читання твору після цілеспрямованої самостійної підготовки; участі в колективній бесіді за прочитаними книгами з доповненням додатковими відомостями та фактами, в інсценуванні й драматизації в ролі актора.
З метою узагальнення читацького досвіду учнів залучають до найпростіших літературних ігор-вікторин, оформлення карток на прочитані книги, ведення читацького щоденника тощо.
Результатом формування самостійної читацької діяльності учнів 4-х класів має стати систематичне самостійне навчальне читання поза класом, поглиблене розуміння змісту твору; самостійне читання книг за інтересами й навчальною метою; вибір книги з урахуванням особистісних переваг, навчальної мети. 
Математика
Навчання математики в 4 класі розпочинається розділом «Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за 3 клас». Його метою є актуалізація знань і вмінь учнів, пов’язаних із нумерацією трицифрових чисел, узагальнення усних прийомів обчислення (якщо міститься один і більше переходів через розряд, то доцільним є застосування письмового прийому додавання і віднімання). Окремими питаннями розділу є
- дослідження залежності результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів, що є підґрунтям прийому округлення;
 - систематизація знань учнів про ділення з остачею та відповідних умінь, що є підготовкою до ознайомлення з письмовим діленням.
Наступний розділ програми - «Письмові прийоми множення та ділення». Важливо досягти вимоги програми щодо застосування учнями алгоритму письмового множення на двоцифрове число, що надасть можливість перенести відомий спосіб дії на випадки множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Під час ознайомлення з алгоритмом письмового ділення варто зважати, що ця дія є складною за своєю структурою, тому на перших етапах не варто вимагати від учнів розгорнутого пояснення алгоритму.
Центральним розділом є «Нумерація багатоцифрових чисел», для засвоєння якого доцільно використовувати таблиці розрядів і класів. Учні мають не лише визначати розрядний склад числа, а й подавати число у вигляді суми чисел першого і другого класів, що підготує їх до виконання оберненої дії - заміни суми розрядних доданків (або суми чисел першого і другого класів) багатоцифровим числом. Певну увагу слід приділити також утворенню багатоцифрових чисел загальним способом – прилічуванням одиниці до попереднього числа та відлічуванням одиниці від наступного числа.
Важливим питанням нумерації є визначення загальної кількості одиниць певного розряду. У концентрі «Тисяча» учні визначали кількість десятків і сотень у числі, «прикриваючи» справа в записі числа відповідну кількість цифр. За аналогією можна познайомити і зі способом визначення загальної кількості тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч в багатоцифровому числі. Така робота є підґрунтям до усних обчислень на основі нумерації багатоцифрових чисел. У концентрі «Багатоцифрові числа» передбачається розвиток уміння виконувати письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел до рівня навички, для цього доцільно перенести відомий учням із 3-го класу спосіб дії на випадки обчислення з багатоцифровими числами. Відомі письмові прийоми множення та ділення теж доцільно перенести в нову ситуацію - на випадки множення та ділення багатоцифрових чисел, спочатку на одноцифрове, а потім на двоцифрове число.
Розділ змістової лінії «Числа. Дії з числами» - «Дроби» вивчається на наочній основі, з постійним поясненням значення знаменника і чисельника. Порівняння дробів із рівними знаменниками спочатку відбувається на наочній основі, а потім у результаті індуктивного узагальнення формулюється правило. З метою введення правил знаходження дробу від числа (числа за величиною його дробу) доцільно спочатку актуалізувати правило знаходження частини від числа (числа за величиною його частини).
Розширення геометричної компетенції в 4-му класі відбувається за рахунок ознайомлення учнів із видами кутів.
Змістова лінія «Математичні вирази. Рівності. Нерівності» зазнала найбільше змін. З програми вилучено рівняння, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною, а також ознайомлення учнів з алгебраїчним методом розв’язування складених задач. Але для реалізації наступності між початкової та основною школою вчитель може розглядати ці питання разом із учнями, які прагнуть працювати на високому щаблі складності.
Змістова лінія програми «Величини» реалізується під час вивчення нумерації чисел шляхом узагальнення і систематизації знань учнів одиниць вимірювання довжини, маси, часу, вартості. Під час вивчення арифметичних дій дітей вчать виконувати додавання і віднімання простих та складених іменованих чисел, множити та ділити іменовані числа на одноцифрове число, ділити іменоване число на іменоване.
У 4-му класі учні ознайомлюються з новою величиною – швидкістю руху тіла при рівномірному прямолінійному русі, з одиницями швидкості, правилом та формулою знаходження швидкості. Увагу учнів звертають на те, що процес руху тіла описує трійка взаємопов’язаних величин: подоланий шлях, швидкість і час; подоланий шлях є загальною величиною, швидкість – це величина одиниці виміру. Під час розв’язування простих задач на підставі застосування залежності значення добутку від зміни одного з множників можна дослідити залежність подоланого шляху від зміни швидкості руху при сталому часі або від зміни часу руху при сталій швидкості.
Ще однією новою величиною, з якою знайомляться учні 4-го класу, є площа фігури. Важливим етапом вивчення цієї теми є засвоєння правила знаходження площі прямокутника та відповідної формули. Правило вводиться на практичній основі шляхом розбиття прямокутника на квадратні сантиметри і дослідження способів обчислення кількості квадратних сантиметрів, що вміщуються в ньому. З програми вилучено матеріал, пов'язаний із співвідношеннями між одиницями вимірювання площі.       
Реалізовуючи змістову лінію програми «Сюжетні задачі», у 4-му класі розв’язують прості задачі з величинами - швидкість руху тіла, час руху та подоланий шлях; прості задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них; прості задачі, що містять три компоненти: час початку події, тривалість події та час закінчення події. Серед складених задач учням пропонуються задачі з новими групами взаємопов’язаних величин, задачі на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу, а також типові задачі, що містять однакову величину (на знаходження четвертого пропорційного, задачі на подвійне зведення до одиниці, задачі на пропорційне ділення, задачі на знаходження невідомих за двома різницями) та задачі на процеси (на спільну роботу, на рух). Певна увага приділяється задачам із буквеними даними, які можуть бути використані з метою залучення учнів до запису розв’язання задачі виразом з подальшим обчисленням його значення.
З метою формування в учнів уміння розв’язувати задачі вчитель має звернути увагу на підрозділ програми «Загальні прийоми розв’язування задач», у якому визнається порядок роботи над задачею: аналіз змісту задачі; подання результатів аналізу тексту задачі у вигляді допоміжної моделі; складання плану розв’язування задачі (як у результаті аналітичного чи синтетичного пошуку розв’язування задачі, так і в результаті актуалізації учнем загального способу розв’язування типової задачі), запис розв’язання задачі й відповіді, перевірка розв’язання.
Зауважуємо, що запис розв’язання задачі по діях з поясненням та запис розв’язання задачі виразом – це лише дві різні форми запису, а не два способи розв’язування задачі. Розв’язування задачі різними способами передбачає різні шляхи задоволення вимоги задачі.
 Розв’язування задачі іншим способом є одним із способів перевірки правильності розв’язання задачі (непряма перевірка).
Основний акцент  у вивченні змістової лінії програми  «Робота з даними» ставиться на опануванні на практичному рівні способів подання інформації; формуванні вміння працювати з інформацією, яка подана в різний спосіб (читати і розуміти, знаходити, аналізувати, порівнювати), заносити дані до таблиць, використовувати дані для розв’язування практично зорієнтованих задач.
Основи здоровя
Навчальні успіхи тісно пов’язані зі станом здоров’ям і фізичним розвитком учнів, тому предмет «Основи здоровя» відіграє особливу роль у навчально-виховному процесі. Метою предмета  є формування здоров’язбережувальних компетенцій учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.
Здоров’язбережувальні компетенції – це суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини. До психосоціальних компетенцій (життєвих навичок) належать: позитивна самооцінка, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху і гартування волі, аналіз проблем і прийняття зважених рішень, критичне і творче мислення, вміння вчитись, ефективне спілкування, співчуття, розв’язування конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам. До спеціальних компетенцій належать: санітарно-гігієнічні навички, раціональне харчування, рухова активність, загартування, організація режиму праці та відпочинку, надання першої допомоги тощо.
Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. Застосування інтерактивних методів навчання забезпечує ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу і відпрацювання ними поведінкових навичок.
Рекомендується використання таких інтерактивних методів, як моделювання ситуацій, мозкові штурми, дискусії в малих групах. Це дозволяє учням набути необхідного досвіду розв’язання проблем, навчає вільно висловлювати свої думки, толерантно ставитися до різних точок зору, розподіляти обов’язки в групі й приймати спільні рішення.
У віці 8-10 років спостерігається потреба у максимальній руховій активності. Для задоволення фізіологічних потреб учнів рекомендується активно використовувати на уроках фізкультхвилинки (руханки), пересаджувати дітей, обєднуючи їх у групи, пропонувати активні види діяльності (наприклад, давати відповідь на запитання з допомогою жестів).
Оцінювання навчальних досягнень учнів має бути заохочувальним і здійснюватися переважно засобами моніторингу за прогресом у знаннях, ставленнях та уміннях учнів упродовж навчального року. Академічні оцінки не виставляються, адже негативна оцінка може знизити зацікавленість учня у вивченні предмета і знизити його особисту мотивацію до здорового способу життя. Поточне (поурочне) і тематичне оцінювання має бути вербальним, що створюватиме умови для розвитку в учнів навичок самооцінювання, ціннісного ставлення до здоров’я і створення мотивації до його збереження і зміцнення.   
Природознавство
Звертаємо увагу, що змінено структуру навчальної програми  «Природознавство».
Зміст предмета «Природознавство» у 4 класі продовжує знайомити учнів із навколишнім природним середовищем, систематизувати знання про природні об’єкти і явища, формувати первинні уявлення про взаємозв’язок між світом живої і неживої природи, між організмами; доповнюється новими знаннями про будову Всесвіту, план і карту, природу материків і океанів, природні зони України; елементарними відомостями про тіла та речовини; систематизуються та узагальнюються знання про взаємовплив між діяльністю людини і змінами, що відбуваються в навколишньому середовищі.
У навчальному змісті передбачено системне вивчення астрономічного матеріалу. До основних питань, що розглядаються, належать Сонячна система, небесне тіло (планета, зоря, галактика) та видимі рухи світил на зоряному небі, рухи Землі, пояси освітленості. При вивченні астрономічного матеріалу слід розкрити значення зоряного неба в історії людства, акцентуючи увагу на тому, що воно не лише допомагало людині орієнтуватися в часі та просторі, а й було таємницею, загадкою, яку намагався розгадати допитливий людський розум. Розглядаючи питання про сузір’я, радимо виконати практичні завдання з визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. Перед цим учнів потрібно ознайомити з будовою такої карти у шкільному атласі. Розглядаючи питання про планети Сонячної системи, доцільно пояснити учням, що планети можуть мати тверді поверхні або складатися з газу – у цьому полягає головна відмінність між ними. Слід звернути увагу учнів на те, що планети-гіганти мають велику кількість супутників, а також кільця. Учням важливо донести думку про те, що ми живемо в час існування в нашому Всесвіті галактик; наша галактика – Молочний Шлях.
Відомості розділу «План і карта» передбачають формування низки географічних компетенцій: умінь орієнтуватися на місцевості, працювати з умовно-знаковими системами (глобусом, різними картами шкільного атласу, топографічним планом), умінь бачити за умовними знаками реальні об’єкти і простору, умінь користуватися планами і картами для вирішення пізнавальних і навчальних завдань.
Знайомлячи учнів із масштабом, треба приділяти більше уваги практичним завданням для відпрацювання прийомів використання масштабування при зображенні предметів (шкільного столу, книги), щоб підготувати їх до роботи з планами і картами. Важливо донести до свідомості учнів, що на площині можна відобразити і довжину, і ширину, і висоту природних об’єктів, використовуючи масштаб.
Під час вивчення розділу «Природа материків і океанів» учні знайомляться з чисельністю населення нашої планети, особливістю природи материків, частин світу, океанів. Вивчення материків відбувається за планом.
При вивчені розділу «Природа України» учні знайомляться з природою України, з її найбільшими рівнинами, гірськими системами, ріками, озерами, морями, з корисними копалинами, ґрунтами, природними зонами. Вивчення природних зон відбувається за планом по карті природних зон. При вивченні програмового матеріалу треба звертатися до фізичної карти України; вчити учнів правильно показувати географічні об’єкти на карті; бажано використовувати для класних або домашніх завдань адаптовану до молодшого шкільного віку контурну карту, вміщену в робочому зошиті.
Зміст розділу «Тіла та речовини» покликаний формувати у школярів  елементарні уявлення про речовини, атоми, молекули. Для переконання учнів в існуванні найменших частинок речовини, слід використати їхній життєвий досвід, безпосередні спостереження за явищами у природі та побуті.
Під час опрацювання розділу школярі знайомляться з будовою і властивостями твердих тіл, рідин і газів, різноманітністю речовин і матеріалів та їх використанням людиною. Важливо, щоб при подачі матеріалу учні зрозуміли, який існує взаємозв’язок між будовою і властивостями речовини.
Навчаючи природознавства, необхідно враховувати регіональні особливості у змісті предмета, включати місцеві природні об’єкти в навчальний процес (знання найбільш поширених форм рельєфу, водних об’єктів, ґрунтів, рослин і тварин своєї місцевості, природоохоронних територій, вивчення правил безпечної поведінки у своїй місцевості). Не втрачають актуальності в 4 класі завдання курсу природознавства, пов’язані із засвоєнням традицій українського народу у відносинах людини з природою. 
У четвертому класі школярі продовжують проектну діяльність. Програмою передбачено розроблення 6 проектів. Проектна діяльність може виконуватися індивідуально, у малих групах, і всім класом. Тематику навчальних проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, інтересів дітей, регіональних особливостей природи рідного краю тощо.
У 4 класі вчителю необхідно формувати в учнів уміння працювати з різними джерелами інформації: навчальна стаття, науково-популярний і художній тексти, ілюстрації, схеми, діаграми, моделі природних об’єктів і явищ, власні спостереження, проведений експеримент, енциклопедії, Інтернет.
Після завершення вивчення кожної теми доцільно проводити підсумковий контроль (тематичне оцінювання). Для цього використовуються завдання різних типів та рівня складності, які оцінюються відповідною кількістю балів. Такі роботи завершуються оцінкою, що виставляється кожному учню. Кількість підсумкових робіт може регламентуватися, але не має перевищувати кількість тем, що виділяється у програмі.
«Я у світі»
У навчальній програмі розгорнуто змістові блоки: «Людина», «Людина серед людей»; Людина в суспільстві»; «Людина і світ».
Зміст програми зосередить учнів на усвідомленні суті взаємовідносин людини і суспільства, набутті демократичних цінностей, адекватному випробуванні різноманітних соціальних ролей.
Україна - її державотворчі цінності, вироблення громадянських почуттів, поведінкових еталонів—ці елементи змісту є першорядними, що задають мету реалізації програми.
Видатні постаті, успішні люди, патріотично спрямовані, які вміють переборювати життєві труднощі і йдуть до власної мети, стають зразком для вироблення в учнів власних життєвих стратегій.
У програмі значна питома вага етико-правової тематики, що дозволить  формувати  широту поглядів на світ людей, вчинків, поведінки, розглядати їх у взаємозумовленні, залежності одне від одного, створювати умови для координації позицій, вияву соціально затребуваних почуттів.
Це - патріотичні почуття, повага до людей, толерантність,  правосвідомість, добро, товариськість, дружба, поштиве ставлення, ввічливість, акуратність та ін. Для вчителя найбільш актуальною є проблема добору навчального матеріалу за певними критеріями: науковості, систематичності і частотності розгляду; ступеня необхідності й актуальності у певному віковому періоді;  узгодження змісту, структури,  обсягу  з цілями предмета з часом, що відводиться на вивчення; достатнього забезпечення повторюваності  завдань з урахуванням складності.
Компетентнісний підхід до формування соціальності молодшого школяра передбачено в державних вимогах до результатів навчання. Вони в повному обсязі зазначені в програмі, у Критеріях навчальних досягнень учнів і виражені в компетентнісниих характеристиках, тобто таких, що можуть бути застосовані в життєвих контекстах, як - от: володіє прийомами....; дає оцінку…; наводить приклади…; аргументує переваги…; моделює ситуації тощо.
Учителю важливо всіляко заохочувати учнів висловлювати думку, спираючись на власний життєвий досвід; передбачити на уроках ситуації вибору змісту, форм діяльності, виду завдань і партнерів для їх виконання.
Конкретні знання постають як засіб пізнання світу і життєтворчості, а не як кінцева мета навчання. Тому основним завданням є забезпечення активної позиції учня у набутті особистісних цінностей. А через них суспільно значущих, які стануть орієнтиром у соціальній практиці.
Трудове навчання
Трудове навчання в початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. 4 клас – період початкового професійного самовизначення учнів, у процесі якого вони знайомляться зі світом праці і професій, отримують початкову загальнотрудову підготовку. На цьому етапі закладається база для вивчення на наступній сходинці трудового навчання загальних основ виробництва і майбутнього вибору професійної кар’єри в умовах ринку праці.
Зміст програми спрямований на формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі.
Для залучення учнів до предметно-перетворювальної діяльності передбачено якнайширше використання матеріалів: паперу, картону, пластиліну, ниток, тканин, дроту, штучних матеріалів.
У програму включені спостереження з дослідами (спостереження за виробами, виготовленими на основі важелів, розгляд зразків дроту та дослідження їх властивостей, розгляд фотозразків виробів та визначення матеріалів, із яких вони виготовлені), а також розв’язання техніко-технологічних задач.
Відбувається формування знань і уявлень із галузі дизайну, залучення учнів до творчої проектно-конструкторської діяльності. На конкретних прикладах учні знайомляться з основним принципом дизайну.
Основний принцип дизайну (функціональна відповідність та художня виразність) діти опановують у процесі творчої діяльності з проектування речей із яскраво вираженим характером та точно визначеною галуззю функціонування.
Вивчення елементів технології спрямовано на з’ясування загальних закономірностей виготовлення виробів із різних матеріалів. Будь-який технологічний процес включає в себе декілька етапів. На першому етапі учні вибирають матеріали й виконують оброблювальні операції: розмітку, згинання, різання та інші. Етап зборки передбачає з’єднання окремих деталей виробу різними способами (склеювання, зшивання, скручування). Оздоблюються вироби аплікацією, вишивкою, ажурним вирізуванням та інше.
Ознайомлення з елементами організації та економіки розкриває учням організаційні закономірності виробничої діяльності, які дозволяють створити раціональні умови праці. Сюди входять організація робочого місця й трудового процесу, розподіл функцій у групі, уміння планувати майбутню роботу, розрахунок необхідних матеріалів і часу, вибір інструментів, раціональних прийомів роботи, уміння контролювати, оцінювати роботу за якістю.
Програма також передбачає включення дітей в елементарні виробничі відносини у групових формах організації праці, що забезпечує моделювання реальної економічної діяльності, елементів управління. Учитель послідовно знайомить учнів із правилами безпечної праці інструментами та санітарно-гігієнічними вимогами до організації праці.
Послідовність виготовлення об’єктів праці учнів базується на основних принципах дидактики – від простого до складного, створює умови для індивідуального підходу до навчання, збуджує уяву, активізує мислення.
У результаті трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність одночасно є і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, джерелом їхнього розумового розвитку.
Інформатика
Основними завданнями цього курсу є формування в учнів молодшого шкільного віку початкових уявлень про базові поняття інформатики, початкових навичок знаходити, використовувати, створювати і поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), алгоритмічне, логічне і критичне мислення.
При плануванні своєї роботи вчителям необхідно звертати увагу в навчальній програмі курсу не тільки на зміст навчально матеріалу, а й на державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, у яких чітко визначено, що в результаті вивчення теоретичних питань курсу учні 4-го класу повинні лише розуміти, мати уявлення, орієнтуватися тощо. І лише кілька теоретичних питань учні повинні знати.
 На першому уроці доцільно перш за все повторити правила безпечної роботи з комп’ютером, а також правила поведінки в комп’ютерному класі. Доцільно також на цьому уроці пригадати з учнями, що вони вивчали і чого навчилися в курсі «Інформатика» у 2-му і в 3-му класах, а також, де вони застосовували здобути знання і вміння.
Вивчення теми «Файл. Папка. Операції над папками і файлами» має базуватися на відомих учням з попередніх класів поняттях Папка і Файл. На початку вивчення цієї теми рекомендується повторити з учнями, для чого призначені файли і папки, а також, як переглянути вміст певної папки. У результаті вивчення цієї теми учні повинні навчитися створювати, видаляти і копіювати папки, а також копіювати і видаляти файли.
Оскільки при вивченні теми «Робота з презентаціями» в 3-му класі учні створювали і опрацьовували текстові об’єкти на слайдах, то в них вже мають бути сформорвані початкові вміння по введенню, редагуванню і форматуванню текстів. Ці вміння мають буди актуалізовані, закріплені і розширені в середовищі текстового редактора при вивченні теми «Опрацювання тексту на комп’ютері». Особливу увагу необхідно приділити правилам введення тексту та їх виконанню. Аналогічна ситуація зі вставлянням і форматуванням графічних об’єктів у текстовому документі.
Тема «Графічний редактор» є повторенням і закріпленням аналогічної теми, що вивчалася в 2-му класі. Більш доцільно вивчати цю тему в 4-му класі на основі іншого графічного редактора порівняно з вивченням цієї теми в 2-му класі.
Під час вивчення теми «Безпека дітей в Інтернеті» необхідно передбачити детальне ознайомлення учнів із правилами безпечної роботи в Інтернеті в процесі пошуку інформації, а також під час різноманітних Інтернет-спілкуваннях. При вивчення цієї теми доцільно проводити широке обговорення ситуацій, що можуть виникнути під час роботи в Інтернеті, використовувати різноманітні рольові ігри та ін. Тут також передбачено ознайомлення учнів з Інтернет-ресурсами, які вони можуть використати в своїй навчальній діяльності у процесі вивчення різних предметів, під час проведенні невеликих досліджень тощо.
Тема «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням» продовжує алгоритмічну лінію курсу. У процесі вивчення цієї теми потрібно періодично звертатися до життєвого досвіду учнів, добирати разом з ними і аналізувати алгоритми, які вони використовувалися під час вивчення інших предметів, у їхній повсякденній діяльності, у діяльності їхніх батьків, друзів, знайомих тощо.
У процесі вивчення теми «Робота з презентаціями» необхідно повторити і закріпити знання та вміння, що учні отримали при вивченні аналогічної теми в 3-му класі. Важливо постійно звертати увагу учнів на необхідність дотримання вимог до дизайну слайдів, а також на те, що комп’ютерна презентація є лише частиною презентації нових об’єктів і не може розглядатися у відриві від усього процесу такої презентації. Важливо також, щоб учні отримали хоча б невеликий практичний досвід проведення презентації з використанням комп’ютерних технологій. Крім того, при вивченні цієї теми учні познайомляться з можливостями використання анімаційних ефектів у презентації.
Під час повторення та узагальненні матеріалу, вивченого в 4-му класі, доцільно, щоб учні виконали та захистили індивідуальні або групові проекти, що потребуватимуть від них комплексного застосування тих знань і вмінь, які вони набули при вивченні інформатики в початковій школі.

Середня школа

Українська мова

У зв’язку з розвантаженням навчальних програм для учнів 5-9 класів відбулися зміни в мовній та мовленнєвій змістових лініях, що відбито в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 “Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”. Звернемо увагу саме на ті нові теми, що не висвітлені в шкільних підручниках з української мови та літератури для 7 класу, за якими учні ЗНЗ працюють протягом останніх кількох років.
Новими в чинній програмі є тема вступного уроку “Літературна норма української мови”, а також тема “Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника”.
На вступному уроці “Літературна норма української мови” учні мають усвідомити поняття “літературна мова” й “літературна норма”, а також з’ясувати відмінності між літературною мовою й діалектами. Визначення літературної мови й літературної норми бажано записати в робочі зошити. Учитель повинен розповісти про ті мовні елементи, що виходять за рамки літературної мови й пояснити, чому їх слід уникати у своєму мовленні. Переконливою настановою у зв’язку з цим стане вірш М. Рильського “Мова”, аналіз якого дасть чітке розуміння названих вище понять через алегоричні образи: виноградна лоза – літературна мова; бур’ян – ненормативні елементи (просторічні слова, жаргонізми, лайлива лексика тощо). Слід розкрити загальне уявлення про норми літературної мови й навести типові приклади, як-от:
·        орфоепічні норми (вимовляємо [мийуц¢:а], а не [мийут¢с¢а]; у слові “випадок” наголошуємо не другий, а перший склад);
·        лексичні норми (кажемо не “міроприємство”, а “захід”; не “слідуючий”, а “наступний”);
·        граматичні норми (кажемо не “два фахівця”, а “два фахівці”; узгоджуємо дієслово “навчати” з іменником не давального, а родового відмінка – “навчати музики”);
·        стилістичні норми (пестливі форми “таточко”, “кошенятко” вживаємо в розмовному й художньому стилях і ні в якому разі не використовуємо їх у науковому чи офіційно-діловому).
Приклади діалектної мови можна взяти з підручника української літератури (у такий спосіб буде зреалізовано ще й міжпредметні зв’язки). Для цього радимо провести спостереження за мовними особливостями коломийок, у яких чимало діалектних слів (ґазда, плай, бульба). Готуючись до першого уроку української мови в 7 класі, словесник може скористатися матеріалом за таким посиланням у мережі Інтернет: http://subject.com.ua/reference/mova/professional/1.html .
Розглядаючи тему “Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника”, радимо розповісти про те, з якими відмінками вживаються найпоширеніші в мовленні прийменники, напр.: прийменник від (од) – з родовим відмінком: від озера, од воріт; прийменник з (зі, із) – з родовим, знахідним й орудним тощо. Слід звернути увагу на типові помилкові використання прийменників на зразок “сміятися над братом” (“сміятися з брата”), “розставити по алфавіту” (“розставити за алфавітом”) тощо. Матеріал про зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника можна знайти в мережі Інтернет за посиланням http://litmisto.org.ua/?p=6476 або  http://pravila-uk-mova.at.ua/index/prijmennik/0-17 .
                                      
                                Українська література

В оновленій програмі з української літератури для 7 класу з’явилося кілька творів, що раніше вивчали в 6 класі (вірші Л. Костенко “Дощ полив...” і “Кольорові миші”), а також ті, що вперше до неї потрапили.
Події повісті-казки М. Павленко “Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських” розгортаються у двох часових площинах: у наш час і в минулому. Учні, подорожуючи разом із головною героїнею Софійкою, вивчають родовід кількох сімей. З огляду на велику кількість героїв і різні часові площини учням важко буде зорієнтуватися в подіях, у часопросторі, тому радимо згрупувати героїв за родинами: рід Кулаківських, рід Міщенків, рід Вишні (Ягоди) – і коротко охарактеризувати їх. Обов’язково треба приділити увагу цитатним характеристикам головних героїв повісті, з’ясувати, чому твір М. Павленко називають краєзнавчим детективом.
Аналізуючи вірші О. Ольжича “Господь багатий нас благословив”, “Захочеш – і будеш...” і О. Теліги “Сучасникам”, “Радість”, “Пломінний день”, учні мають визначити їх провідні мотиви: сила духу людини, життєрадісність, шляхетність, патріотизм й оптимізм. Також важливо звернути увагу на художні засоби в цих поезіях. Опрацьовуючи вірші О. Ольжича й О. Теліги, запропонуйте учням дискусію про сенс людського життя й про те, кого можна вважати справжньою особистістю.
Щоб зацікавити учнів прочитати повість О. Гавроша “Неймовірні пригоди Івана Сили”, можна запропонувати їм для перегляду кілька фрагментів із кінофільму “Іван Сила”, знятого режисерами В. Андрієнком та І. Письменним. Повість заснована на реальних фактах із життя легендарного силача – українця І. Фірцака, якого було визнано найсильнішою людиною планети.
Пісню А. Малишка “Вчителька”, як і інші ліричні твори цього автора, можна вивчити на бінарному уроці (разом із учителем музичного мистецтва).
Усі нововведені тексти можна знайти в бібліотеках, на полицях книгарень.

Фізика

У 2015/2016 навчальному році навчання фізики в 7 класах можна здійснювати із урахування наявних у закладі підручників, що використовувались у попередні роки:
Є.В.Коршак, О.Г.Ляшенко, В.Ф. Савченко. Фізика: підручник для
7 класу загальноосвітніхнавчальнихзакладів. Видавництво "Перун", 2000 р.;
7 класузагальноосвітніхнавчальнихзакладів. 2-ге видання, перероблене та доповнене. Видавництво "Перун", 2002 р. 
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ранок», 2007 р.;
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Генеза»,
2007 р.;
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ранок», 2008 р.;
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Генеза», 2008 р.
Теми навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів
(7клас)
Посібники та ресурси
Електронне листування (4 год.) 
Посібник «Інфомандри. 6 клас» (авт. Казанцева О. П., вид-во BHV)
Моделювання (3 год.)
1.         Навчальний посібник для учня: «Інформатика. 6 клас» (авт. Коршунова О.В.)
2.         ПЗ «Шукачі скарбів. ІІ рівень» (вільно поширюване)
3.         ПЗ  «Моделювання» (хмара тег) http://yakistosviti.com.ua/uk/Serednja-shkola-Informatika (вільно поширюване)
Алгоритми з повторенням і розгалуженням (9 год.)
1.   Навчальний  посібник для учня «Інформатика. 6 клас» (авт. Коршунова О.В.,ВД «Весна»)
2. Посібник «Інфомандри. 6 клас» (авт. Казанцева О. П., вид-во BHV)
Табличний процесор (8 год.)
1. Посібник «Інфомандри. 6 клас» (авт. Казанцева О. П., вид-во BHV)
2. «Microsoft Excel у профільному навчанні» (авт. Завадський І.О., Забарна А.П., вид-во BHV, 2011)

Розв’язування компетентнісних задач (4 год.)
«Зошит для практичних робіт і практичної діяльності з інформатики. 7 клас» (авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., КузьмінськаО.Г.)

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика,  хімія, біологія, географія, тощо) (4 год.)

«Зошит для практичних робіт і практичної діяльності з інформатики. 7 клас» (авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., КузьмінськаО.Г.)

image021
Найдавніші петрогліфи на теренах України (історико-археологічний музей-заповідник «Кам’яна Могила», м. Мелітополь)
Полювання
з використанням луків  і стріл
Найчастішими символами носіїв трипільської культури були Сонце і тур-бик. В окремих групах трипільських поселень, за підрахунками археологів, знаки тварин становлять 14 % від усіх відомих знаків, серед них: тур-бик — 49,4 %, олень — 2,4 %, коза — 2,4 %, птахи — 1,4 %. Це свідчить про те, що тур-бик був основною  тотемною твариною трипільців. Крім того, ці відомості можуть вказувати на тура, як тварину, яку переважно розводили в трипільських поселеннях.
pektoral
Маса 1150 г, діаметр — 30,6 см
Привласнювальна й відтворювальна форми господарювання.
Трипільська археологічна культура. Кіммерійці, скіфи, сармати, варвари. Велике переселення народів
6 – 9 класів, яка  порівняно з попередньою редакцією зазнала деяких змін у напрямку її розвантаження.
Навчальна програма 2015-2016 н. р.

Підручники, видані в 2007 р.
Розділ І. Візантійська імперія. Арабський халіфат
Розділ 3. Візантія. Арабський світ
Розділ ІІ.
-         Зв'язок людини і природи. Рух населення.

-         Три стани середньовічного суспільства
-         Християнізація Європи. Християнська церква раннього Середньовіччя.
-         Практичне заняття «Замок. Рицарські традиції. Життя селян»
Розділ 1.
-         §1 «Народження середньовічної Європи» та 2 «Людина та її довкілля».
-         §4 Суспільство і держава.

-         Розділ 2,§6. Католицька церква в VXIIIст.
-         Розділ 1, §§ 2,  4 «Замок та його мешканці»; §4, пункти 3 «Світські феодали» та 4 «Трудівники-селяни».
Розділ ІІІ.
-         Походи вікінгів та їх завоювання
-         Хрестові походи

-         Середньовічні держави: від роздробленості до станово¬представницьких монархій.-         Італійські торговельні республіки. Реконкіста. Утворення королівства Іспанія.


-         Розділ 4, §10 «Народи і країни Скандинавії»
-         Розділ 2, §7 «Вершина могутності і занепад папства»
-         Розділ 1, §4 «Суспільство і держава»; відомості про станово-представницькі органи окремих європейських держав містяться в окремих параграфах підручника відповідно до країни.
-         Розділ 4, §14 «Розмаїття Середземноморського світу».
Розділ IV.
-         Наукові і технічнідосягнення.


-         Книгодрукування

-         Християнськацерква в ХІ – ХV cт.
-         Практичнезаняття:«Середньовічнішколи та університети. Життясередньовічного студента».
-         Архітектура і мистецтво.


-         РаннєВідродження й гуманізм.

-         Розділ 5, §15 «Знання і освіта»; Розділ 1, §3, пункт 1 «Успіхи техніки».
-         §16, пункт 3 «Диво книгодрукування».
-         Розділ 2, § 6-7

-         Розділ 5, §15, пункт 3-4-         §15, пункт 1 «Біля витоків середньовічної культури» ; §16, пункти 1-2, 4.
-         §16, пункт 5.
Розділ V.
Практичнезаняття: «Виникненнясловянської писемності. Кирило і Мефодій».
Розділ 6, §17, пункт 1 «Від Великої Моравії до чеського королівства»

Розділ 6, §20 «Турецька держава: через загарбання до імперії»
Розділ VI.
Османська імперія.
Тема
Розділ
Джерела
Вступ
Оригінал і переклад. Види перекладів.
Клименко Ж.В. Науково-методичний лекторій «Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи» / Жанна Клименко // Всесвітня література в школах України. – 2015.

Первак О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / О. Первак, С. Бояршинова, Т. Сорочинська //Всесвітня література в школах України. – 2015. – № 7–8.

Первак О. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури/ О. Первак // Всесвітня література в школах України. – 2015. – № 7–8.

Таранік-Ткачук К. Орієнтовне планування уроків, 7 клас / Катерина Таранік-Ткачук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7–8.

Тіхоненко С. О. Орієнтовне планування уроків для 7 класу. Уроки № 1–2 / Світлана Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України». – 2015. – № 7–8.

Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – 332 с.

Ніколенко О. М. Оригінал і переклад / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 12. – С. 8–9.

Пітерська О. В Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів / Олена Пітерська // Світова література. – 2015. – № 15–16.

Чернуха О. Порівняння оригіналу й перекладу як мотивація до читання творів світової літератури / О. Чернуха // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 5.

Час читати [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Билини і балади
Билина як жанр. «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»
Гривачова А. Цикл уроків за темою «Билини і балади» / Аліса Гривачова // Світова література. – 2015.  15–16.

Ніколенко О. Билина як жанр давньоруської літератури. Матеріали для уроків зарубіжної літератури за новою програмою / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7–8.

Пихнівська Н. Билина – балада фольклорна – балада літературна. Урок узагальнення знань / Наталія Пихнівська // Всесвітня література в школах України. – 2013. – № 4.

Тіхоненко С. О. Орієнтовне планування уроків для 7 класу. Уроки № 3–4 / Світлана Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України». – 2015. – № 9.

Симакова Л. Русские былины в школьном изучении: культурологический аспект. Методические рекомендации к урокам / Лидия Симакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – №7–8. – С. 52–55.

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії в билинах. Оновні цикли билин // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 1621.

Юсипович І. Давньоруські билини. Уроки світової літератури / Ірина Юсипович // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – №7–8. – С. 40–44.

Юсипович І. В. Конспект уроку на тему «Ілля Муромець – улюблений билинний богатир. Аналіз билини «Ілля Муромець і Соловей Розбійник» [Електронний ресурс]./ І. Юсипович. – Режим доступу:
 http://school.xvatit.com/index.php?title

Наша хрестоматія: «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7–8.

Давньоруські билини . Ілля Муромець та Соловей Розбійник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://docs.google.com/document/d/1t18ASjm-G7_UGhUFbZjm2heBXyPGXKTg_s0nQyuNCB0/edit?pli=1

Фольклорні балади. «Король Лір і його дочки»
Тіхомірова О. Моральні уроки в баладі «Король Лір та його дочки» / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7–8.

Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні ознаки балади. «Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 2224.

Наша хрестоматія: «Король Лір і його дочки» // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7 –8.


«Як Робін Гуд став розбійником», «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном»
Ніколенко О. Балада як жанр фольклору і літератури. Матеріали для уроків зарубіжної літератури за новою програмою, 7 клас / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9.

Фольклорні балади про Робіна Гуда. Історичне тло балад. Балада «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 2527.

Станішевський І. В. Фольклорні балади про Робіна Гуда. Повні уроки [Електронний ресурс] / І. В. Станішевський, В. К. Величко, Н. В. Запорожець, К. Е. Хорошун – Режим доступу:  http://school.xvatit.com/index.php?title

Фольклорні балади про Робін Гуда [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/partner/roksolana/t18b2.html

Наша хрестоматія: «Як Робін Гуд став розбійником» // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7 –8.

Як Робін Гуд став розбійником [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.e-reading.club/chapter.php/1020050/2/Makspedden_-_Robin_Gud.html


Й. Ф. Шиллер. «Рукавичка»
Фрідріх Шиллер. «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 2830.

Тіхомірова О. Балада у світовій літературі // Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 10. – С. 1 –14.

Наша хрестоматія: Й. Ф. Шиллер. «Рукавичка» // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. - № 9.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер. «Рукавичка». Утвердження самоцінності людського життя в баладі «Рукавичка». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 http://school.xvatit.com/index.php?title


А. Міцкевич. «Світязь»
Ніколенко О. М. Система уроків за баладою А. Міцкевича «Світязь» / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 105 –108.

Сімакова Л.  Балада А. Міцкевича «Світязь» у 7 класі / Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. - № 9.

Тумаш В. «Різно про теє народ оповідає». Компаративний аналіз балад А. Міцкевича «Світязь» та О. Цинкаловського «Бій з ятаганами» / В. Тумаш // Всесвітня література в школах України. – 2014 – № 10.

А. Міцкевич «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 33–37.

Наша хрестоматія: А. Міцкевич. «Світязь» // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9.

Міцкевич А. Світязь. [Електронний ресурс] / Адам Міцкевич. – Режим доступу: http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-10-doc_id-342.html

Р. Л. Стівенсон«Вересовий трунок»
Ніколенко О. М. Система уроків за баладою Р. Л. Стівенсона «Вересовий трунок» / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 125–134.

Р.Л. Стівенсон «Вересовий трунок» як героїчна балада. Уславлення в ній подвигу пиктів у непримиренній боротьбі з іноземними загарбниками. Фольклорні елементи у творі // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 3843.

Наша хрестоматія: Р. Л. Стівенсон. «Вересовий трунок» // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9.

Роберт Льюїс Стівенсон. «Вересковий трунок». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 http://school.xvatit.com/index.php?title

Стівенсон Р. Л. «Вересовий трунок» / Р. Л. Стівенсон [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printthebookzl.php?id=385&bookid=1&sort=0

Історичне минуле в літературі
В. Скотт. «Айвенго»
Гальчанська Г. Лицарі XXI століття… чи схожі вони на Айвенго з роману Вальтера Скотта? Сценарій лицарського турніру. / Галина Гальчанська // Всесвітня література в школах України.. – 2014. – № 10.

Гнатюк М. І. Лицарський турніра романом Вальтера Скотта «Айвенго») /М. І. Гнатюк // Зарубіжна література в школах України». – 2014. – № 2. – С. 36–41.

Івасюк Н. Пафос людської гідності і блиск шляхетності. Урок за темою «Ровена і Ребекка – дві різні долі: за романом В. Скотта «Айвенго» / Ніна Івасюк // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 10.

Кашуба Є. Про лицарів говорять і сьогодні. Вальтер Скотт. «Айвенго». Система уроків за інтерактивною методикою, 7 клас / Євдокія Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 11. – С. 18–27.

Кущ О. Середньовічна Англія – у нашому класі. Сценарій виховного заходу / О. Кущ // Всесвітня література в школах України.  – 2014 – № 7–8.

Лукафейник Л. В. Ровена та Ребека – дві різні долі. За романом В. Скотта «Айвенго» / Л. В. Лукафейник // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 12. – С. 46–47.

Мінаєва О. О. Чисте світло лицарства. Інтегрований урок світової літератури та англійської мови (компаративний аналіз творів В. Скотта «Айвенго» та М. В. Гоголя «Тарас Бульба») / О. О. Мінаєва, Ю. О. Паляничка // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 10. – С. 48–51.

Ніколенко О. М. Система уроків за романом «Айвенго» В. Скотта / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 58 – 87.

Приходько Л. І. В. Скотт – М. Гоголь. Минуле й водночас сучасне. Літературний турнір / Л. І. Приходько // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – №11. – С. 58–61.

Вальтер Скотт – «батько» історичного роману. Система уроків за романом «Айвенго» // Світова література: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 5976.


Миценко С. Сторінками роману В. Скотта «Айвенго». Розробка уроку для 7 класу у вигляді літературного турніру / С. Миценко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/12191/

Станішевський І. В. Тематичне оцінювання. В. Скотт «Айвенго». Повні уроки [Електронний ресурс] / І. В. Станішевський, В. К. Величко, Н. В. Запорожець, К. Е. Хорошун. – Режим доступу:
 http://school.xvatit.com/index.php?title

Скотт. В. Айвенго [Електронний ресурс] / В. Скотт.  – Режим доступу:
javalibre.com.ua/java-book/book/2924047


Друга світова війна у європейській поезії (К. І. Галчинський, А. Маргул-Шпербер, Б. Ш. Окуджава та ін.)
Лисиця Н. Коли гармати стріляли – музи не мовчали. Урок позакласного читання / Наталія Лисиця // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 5 – С. 38–40.

Ніколенко О. Друга світова війна в європейській поезії / Ольга Ніколенко, Ольга Орлова// Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 5.

Зображення трагедії Другої світової війни в європейській поезії (К. І. Галчинський «Пісня про солдатів з Вестерплятте», А. Маргул-Шпербер «Про назву концтабору Бухенвальд»)….// Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С.7780.


В. Биков. «Альпійська балада»
Василь Биков «Альпійська балада». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С.8692.

Биков В. Альпійська баллада [Електронний ресурс]./ Василь Биков. – Режим доступу:
 http://javalibre.com.ua/java-book/book/803
Духовне випробо випробовування
людини
Дж. Олдрідж. «Останній дюйм»
Буренко Н. «Їм обом потрібен час…». Дж. Олдрідж. «Останній дюйм». Своєрідність розв’язання проблеми батьків і дітей / Ніна Буренко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 5. – С. 30–33.

Веремчук Г. Джеймс  Олдрідж.  «Останній  дюйм». Проблема батьків і дітей в оповіданні / Галина  Веремчук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 30–31.

Гузь О. О. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей: Урок за оповіданням Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» / Ольга Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 3. – С. 34–36.

Карпенкіна Л. Г. Джеймс Олдрідж. Оповідання «Останній дюйм». Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей у творі /Л. Г.Карпенкіна // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 4. – С. 57–59.

Джеймс Олдрідж «Останній дюйм». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 9499.

Хижняк О. «Ніколи не знаєш, на що ти здатний, доки не  спробуєш». За оповіданням Дж. Олдріджа «Останній дюйм» / Ольга Хижняк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 32–34.

Головей В. М. Джеймс Олдрідж «Останній дюйм». Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей [Електронний ресурс] / В. М. Головей.– Режим доступу:
 http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/dlya-kerivnicztva-shkoli/12740-dzhejms-oldrdzh-qostannj-dyujmq.html

Іващенко Н. В. Джеймс Олдрідж «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми [Електронний ресурс] / Н. В. Іващенко. – Режим доступу:
http://metodportal.com/node/33531

Левченко Л. В. Джеймс Олдрідж «Останній дюйм» . Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей. Формування характеру Деві за надзвичайних обставин [Електронний ресурс] / Людмила Левченко. – Режим доступу:
 http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/27845/

Олдрідж Дж. Останній дюйм / Дж. Олдрідж. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.litmir.co/br/?b=80885

Р. Кіплінг. «Балада про Схід і Захід». «Якщо…»
Гергун Н. Редьярд Кіплінг. «Якщо…» / Н. Гергун // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 3. – С. 41–43.

Гетьман О. Г. Поезія Редьярда Кіплінга. З досвіду вивчення вірша «Якщо…». / О. Г. Гетьман // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 4. – С. 51–54.

Добровольська О. В. Протистояння і примирення у творі Редьярдa Кіплінга «Балада про Схід і Захід» / О. В. Добровольська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 57–58.

Комарова Т. Мистецтво бути Людиною. Урок-дослідження за творами Р. Кіплінга «Якщо…» та В. Сухомлинського «Листи до сина» / Таїсія Комарова // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 5.

Ніколенко О.М. «Я з вами жив заодно...» Р. Кіплінг. «Балада про Схід і Захід» / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1998. — № 12. — С. 11-15.

Редьярд Кіплінг. «Балада про Схід і Захід». «Якщо…». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 100103.

Шедевр Редьярда Кіплінга «If» в перекладі Василя Стуса [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://h.ua/story/77710/

Кіплінґ Джозеф-Редьярд. Синові [Електронний ресурс] / Джозеф-Редьярд Кіплінг. – Режим доступу:
 http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printthebookzl.php?id=203&bookid=3&sort=0
Дружба і кохання
О. С. Пушкін. «19 жовтня 1825 р.»
Примаченко Р. В. Історія одного класу. Сценарій усного журналу // Р. В. Примаченко / Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 2. – С. 9–13.

О. С. Пушкін. Дитинство і юність Пушкіна. «19 жовтня 1825 року» Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 111–119.


Шолом-Алейхем. «Пісня над піснями»
Конєва Т. Шолом-Алейхем, «Пісня над піснями» / Тетяна Конєва // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6.

Шолом-Алейхем. Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 120125

Звєрєва Є. А.Євгенія Андріївна Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей [Електронний ресурс] / Євгенія Звєрєва.  – Режим доступу:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/44433/

О. Грін. «Пурпурові вітрила»
Ніколенко О. М. Система уроків за повістю «Пурпурові вітрила» О. Гріна / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 217–229.

О. Грін «Пурпурові вітрила». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 126137.

Грін О. Пурпурові вітрила [Електронний ресурс] / О. Грін. – Режим доступу:
 http://javalibre.com.ua/java-book/book/2917150


Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс, Г. Гейне, К. Симонов та ін.)
Світлий гімн коханню. Вірші зарубіжних поетів про дружбу й кохання (Р. Бернс «Любов», Г. Гейне «Коли настав чудовий май…», К. М. Симонов «Жди мене…», А. Фет «Я прийшов до тебе, мила», П. де Ронсар «До того, як любов у світ прийшла»). Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 138141.

Симонов К. Жди мене [Електронний ресурс] / К. Симонов. –– Режим доступу:
 https://www.youtube.com/watch?v=cE3w3NOZzT4
Літературний детектив
Детектив як жанр. Е. По. «Золотий жук»
Ніколенко О. М. Система уроків за творчістю Е. По. «Золотий жук» - особливості ідейно-художньої структури / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 164–176.

Сімакова Л. Вивчаємо твори детективного жанру / Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. –№ 2. – С. 15–17.

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Е. А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет оповідання «Золотий жук». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 146153.

По Е. Золотий жук [Електронний ресурс] / Е. По. – Режим доступу:
 http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printthebookzl.php?id=310&bookid=5&sort=0

А. Конан Дойл. «Пістрява стрічка», «Спілка рудих»
Горальська В. М. «Шерлок Холмс і доктор Ватсон – класичний детективний дует». Урок вивчення оповідань Конан Дойла / В. М. Горальська // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 2. – С. 46–48.

Грачова Н. М. «Всесвітня популярність творів про Шерлока Холмса» / Н. М. Грачова // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 11. – С. 4–8.

Грачова Н. Товариство шанувальників Шерлока Холмса. Урок-засідання «англійського клубу» / Наталія Грачова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 9–14.

Гуцол В. П. Засідання детективного агентства. Літературна гра-вікторина за оповіданнями А. Конан Дойла «Пістрява стрічка», «Собака Баскервілів» / В. П. Гуцол // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 12. – С. 62–64.

Каніболоцька О. А. Використання літературної гри в процесі вивчення світової літератури. На матеріалі оповідань Конан Дойла» / О. А. Каніболоцька // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 3. – С. 36–38.

Ніколенко О. М. Система уроків за творчістю А. Конана Дойла / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 177–192.

Артур Конан Дойл і його оповідання. Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 15460.

Шевченко С. В. Артур Конан Дойл – майстер детективу. Урок-гра «Поле чудес» / С. В. Шевченко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 3. – С. 51.

Дойл Артур Конан. Пригоди Шерлока Холмса [Електронний ресурс] / Артур Конан Дойл. – Режим доступу:
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_adventures_of_sherlock_holmes__ua.htm
Світова новела
Новела як літературний жанр. О. Генрі. «Дари волхвів», «Останній листок»
Бугай Л. М. Два уроки вивчення новели О. Генрі «Останній листок» / Л. М. Бугай // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 3. – С. 30–34.

Гриців Г. Р. Шедевр художника Бермана. Комбінований урок за новелою О. Генрі «Останній листок» / Г. Р. Гриців // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 12. – С. 42–43.

Курилович Н. П. Немає шедеврів, які загинули в забутті. Урок за новелою О. Генрі «Останній листок» / Н. П. Курилович // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 3. – С. 37.

Марценюк Г. Веселі уроки моральності від О. Генрі / Галина Марценюк, Анатолій Ятищук // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 11.

Марчик О. Роль літератури у формуванні духовних цінностей людини. Проект-мультимедійна презентація (О. Генрі, Р. Кіплінг) / Олена Марчик// Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 35–36.

Ніколенко О. М. Великі пристрасті «маленьких» героїв О. Генрі / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. 2001. 5. С. 2428.

Ніколенко О. М. Система уроків за оповіданнями О. Генрі / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 241–249.

Олексієнко О. Д. Втілення в образі Бермана найкращих людських рис за новелою «Останній листок» О. Генрі. / О. Д. Олексієнко // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 2. – С. 50–51.

О.Генрі. Оповідання. Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 161–172.

О. Генрі. Оповідання [Електронний ресурс] / О. Генрі.  – Режим доступу:
http://www.ae-lib.org.ua/texts/ohenry__stories__ua.htm

Г. Уеллс. «Чарівна крамниця»
Гузь О. О. Шляхом діалогу розвивати аналітико-інтерпретаційні уміння та навички учнів, створювати власні смисли. Урок-осягнення художнього світу оповідання Г. Веллса «Чарівна крамниця» / Ольга Гузь // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  – 2006. –№ 6. – С. 37–41.

Ніколенко О. М. Система уроків за оповіданням Г. Веллса «Чарівна крамниця» / Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 193–200.

Г. Веллс і його оповідання «Чарівна крамниця». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 173–178.

Крученова В. Урок-проект позакласного читання. Г. Веллс «Чарівна крамниця» [Електронний ресурс]./ В. Крученова. – Режим доступу:
https://kruchenova.wordpress.com/2013/12/21/

Уеллс Г. Чарівна крамниця  [Електронний ресурс]./ Г. Уеллс. – Режим доступу:
 http://www.ae-lib.org.ua/texts/wells__magic_shop__ua.htm

Р. Акутаґава. «Павутинка»
Рюноске Акутагава Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 179–183.

Рюноске Акутогава «Павутинка». Майстер японської новели. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі. Філософський зміст твору. Підтекст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/44481/

Акутаґава Р. Павутинка [Електронний ресурс]. / Р. Акутаґава. – Режим доступу:
http://www.litmir.co/bd/?b=226499

Сучасна література
А. Азімов. «Фах»
Ніколенко О. М. Система уроків за повістю А. Азімова «Фах»/ Ольга Ніколенко // Вивчення зарубіжної літератури. 7 клас. – Харків: Ранок, 2002. – С. 200 –216.

Пітерська О. В. Цикл уроків за темою «Сучасна література. Я і світ» 7 клас / Олена Пітерська // Світова література. 2015.  13–14.

Айзек Азімов. «Фах». Роздуми про майбутнє людини й людства. Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 186–194.

Азімов А. Фах [Електронний ресурс]  / А. Азімов. – Режим доступу: http://javalibre.com.ua/java-book/book/1574

Д. В. Джонс. «Мандрівний Замок Хаула»
Пітерська О. В. Цикл уроків за темою «Сучасна література. Я і світ» 7 клас / Олена Пітерська // Світова література. 2015.  13–14.

Джонс Д. В. Мандрівний Замок Хаула / Д. В.Джонс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 http://www.e-reading.club/book.php?book=1037737

К. Функе. «Чорнильне серце»
Пітерська О. В. Цикл уроків за темою «Сучасна література. Я і світ» 7 клас / Олена Пітерська // Світова література. 2015.  13–14.

Корнелія Функе. «Чорнильне серце». Система уроків // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 195–203


Додаткове читання

Галуша О. . Опоетизований голос століть. Урок за твором О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега» / О. Галуша // Всесвітня література в школах України. – 2013. – № 4.

Журило І. М. Вивчаємо роман Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» / І. М. Журило // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 10. – С. 50–53.

Клімова Т. В. Вивчаємо твір Рувіма Фраєрмана «Дикий собака Динго, або Повість про перше кохання / Т. В. Клімова // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 2. – С. 44–46.

Павлунь А. П. Джек Лондон — співець сильних і благородних Почуттів. Урок додаткового читання за повістю «Біле Ікло» А. П. Павлунь // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 5. – С. 40–42.

Петричко І. З. Система уроків вивчення оповідання М.  Шолохова «Доля людини / І. З. Петричко // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 4. – С. 54–59.

Соломка Л. А. Урок з вивчення повісті Б. Васильєва «А зорі тут тихі…» / Л. А. Соломка // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 5. – С. 58–61.

Позакласне читання. Чи може нездара стати успішною людиною? (За оповіданням А. Гавальди «35 кіло надії») // Світова література. 7 клас: конспекти уроків / [під керівництвом О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової] – Київ: Шкільний світ, 2015. – С. 204–206.
Назва
Автор
Видо
Документ про надання грифа
Алгебра
Бевз Г.П., Бевз В.Г.
Зодіак-ЕКО,
ВД «Освіта»
Наказ МОНмолодьспорту
від 26.04.2011 № 375
Алгебра
Кравчук В.Р., Янченко Г.М.
Підручники і посібники
Наказ МОНмолодьспорту
від 26.04.2011 № 375
Алгебра
Істер О.С.
Освіта
Наказ МОНмолодьспорту
від 26.04.2011 № 375
Геометрія
Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.
Зодіак-ЕКО,
ВД «Освіта»
Наказ МОНмолодьспорту
від 26.04.2011 № 375
Геометрія
Апостолова Г.В.
Генеза
Наказ МОНмолодьспорту
від 26.04.2011 № 375
Геометрія
Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.
Вежа
Наказ МОНмолодьспорту
від 26.04.2011 № 375
Геометрія
Істер О.С.
Освіта
Наказ МОНмолодьспорту
від 26.04.2011 № 375
№ з/п
Розділи  та теми
Джерела інформації
1
Розділ 1.  Основиматеріалознавства
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина
Тема 1.2. Властивостідеревини.Добірматеріалу для виготовленнявиробу
Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §6
2
Розділ 2. Технологіявиготовленнявиробівіздеревини
Тема 2.1. Елементиграфічноїграмоти
Тема 2.2. Розмічання заготовки
Тема 2.3. Пиляння деревини
Тема 2.4. Стругання деревини
Тема 2.5. Розмічання шипового з’єднання
Тема 2.6. Виготовлення шипового з’єднання
Тема 2.7. Технологія  оздоблення виробу
Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Мадзігон В. М., Кондратюк Г. А., Левченко Г. Є. та ін. – К.: Педагогічна думка 2005. – 111с., §13 – 19

Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §2

3
Розділ 3. Основитехніки,  технологій і проектування


Тема 3.1. Сучасніметодиобробкидеревини

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §9 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/


Тема 3.2. Основи проектної діяльності
Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §1, 3, 5

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §10 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
4
Розділ 4. Технологіяпобутовоїдіяльності


Тема 4.1. Основитехнологіїмалярнихробіт
Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §11 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
Тема 4.2. Технологіякріпленнянастіннихпредметів

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §12 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
№ з/п
Розділита теми
Джерела інформації
1
Розділ 1.  Основиматеріалознавства
Тема 1.1. Матеріали  природного  (тваринного)  походження, їхвластивості
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с., §9
2
Розділ 2. Технологіяв’язаннявиробівгачком
Тема 2.1. В’язаннягачком як вид декоративно-ужитковогомистецтва
Тема 2.2. Виготовленнявиробу, в’язаногогачком
Тема 2.3. Оздобленняв’язанихвиробів. Догляд зав’язанимивиробами
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці:Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І. та ін. – К.:  Педагогічна думка. 2006. – 176с. §20-22

Азбука домашнього господарювання: навч. посіб. з трудового навчання для учнів 5-9 кл. серед. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій / Л. І. Денисенко. - К. : А.С.К., 1999. - 232 с. Ст. 202-216

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці:Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с., §40-41
3
Розділ 3. Основитехніки,  технологій і проектування


Тема 3.1. Швейна машина. Робота на швейній машині
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І. та ін. – К.:  Педагогічна думка. 2005. – 176с.§19-21

Тема 3.2. Основи проектної діяльності
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с.,§2

Трудовенавчання (дівчата) - підручник для 7 класузагальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Медвідь О. Ю., Приходько Ю. М. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 192 ст. §14 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
4
Розділ 4. Технологіяпобутовоїдіяльності
Тема 4.1. Основитехнологіїмалярнихробіт
Тема 4.2. Маркування споживчих товарів
Трудовенавчання (дівчата) - підручник для 7 класузагальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Медвідь О. Ю., Приходько Ю. М. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 192 ст. §15, 16 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/

Є.В.Коршак, О.Г.Ляшенко, В.Ф.Савченко. Фізика: підручник для
Ці підручники практично повністю реалізують зміст нової навчальної програми з фізики, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від 26.06.2012, з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/ ).
У підручниках відсутні лише матеріали, які висвітлюють деякі питання розділу «Механічний рух» - це пояснення переміщення, рух по колу та коливальний рух, які можна вивчати, застосовуючи інші джерела інформації.
Навчання фізики в 7 класах також можна здійснювати, використовуючи чинні підручники для 7 і 8 класів:
Ф.Я. Божинова, М.М. Кирюхін,  О.О. Кирюхіна. Фізика: підручник для
В. Р. Єльченко, С. Г. Куликовський, О. Г. Ільченко.  Фізика, 7 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Довкілля К», 2007 р.;
Л. Е. Генденштейн. Фізика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Гімназія», 2007 р.;
Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. Фізика: підручник для
Л. Е. Генденштейн. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Гімназія», 2008 р.;
В. Д. Сиротюк. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавничий дім «Освіта», 2008 р.;
Ф.Я. Божинова, М.М. Кирюхін,  О.О. Кирюхіна. Фізика: підручник для
Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. Фізика: підручник для
Вивчаючи перший розділ «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»,рекомендуємо використовувати окремі матеріализазначених підручників для 7 класу. Подальші розділи «Механічний рух», «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія» можна вивчати за підручниками з фізики для 8 класу, не беручи до уваги деякі із параграфів (зокрема ті, що присвячені вивченню механічних коливань, властивостей звуку).
В електронному форматі ці підручники розміщено на сайті http://4book.org/

Хімія
У 2015/2016 навчальному році 7 класі розпочинається вивчення хімії за новою навчальною програмою. Звертаємо вашу увагу, що наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 затверджено оновлену редакцію програми, яка в порівнянні з попередньою редакцією зазнала деяких змін у напрямку її розвантаження.
У разі затримки із доставленням нових підручників для вивчення хімії у 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів можна використовувати підручники попередніх років видання, що збереглися у бібліотечних фондах навчальних закладів:
Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Академія, 2007;
Буринська Н.М. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Перун, 2007;
Лашевська Г.А. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007;
Ярошенко О.Г. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Станіца, 2007.
Відповідно до нової навчальної програми з хімії у 7 класі вивчаються наступні теми:
-         Тема 1. Початкові хімічні поняття;
-         Тема 2. Кисень;
-         Тема 3. Вода.
Під час опанування тем 1 і 2 учні під керівництвом вчителя зможуть використати змістовну та методичну складову підручників для 7 класу попередніх років видання.
Проте, звертаємо увагу вчителів на те, що традиційна практична робота з добування кисню зазнала змін. Зазвичай, в якості вихідної речовини для добування кисню використовували калій перманганат. Даний реактив віднесено до прекурсорів – його використання в загальноосвітніх навчальних закладах заборонено. Тому добування кисню з калій перманганату змінено на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду. А вивчення його властивостей обмежено лише доведенням його наявності: Практична робота № 4 «Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності».
В Інтернеті можна ознайомитися з відеоматеріалами щодо проведення цієї практичної роботи:
http://www.youtube.com/watch?v=aLXf-NvzTfg
Для викладання теми 3 «Вода» вчителя можуть використовувати змістовну та методичну складову відповідних розділів у підручниках з хімії для 8 та 9 класів попередніх років видання.
Однак, слід зазначити, що вивчення хімічних властивостей води дає змогу розглянути взаємодію окремих оксидів з водою лише для ознайомлення з характером гідратів оксидів. Це забезпечить мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв’язку у 8 класі.
У 7 класі на уроках хімії триває формування поняття про розчин та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавались на уроках природознавства). Учні навчаються виготовляти розчини, розв’язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визначення масової частки розчиненої речовини. Подальше вивчення цієї теми буде відбуватися у 9 класі.
Додаткові матеріали для вчителя хімії, опис нових технологій навчання можна відшукати на сторінках фахових видань. Окрім цього, багато інформації можна отримати за допомогою електронних ресурсів. Наприклад:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://subject.com.ua/lesson/chemistry/7klas/
http://www.teacherjournal.com.ua/multimedjnij-urok/5032-xmya-7-klas-tema-qvstupq.html
http://metoduchka.com/category/tochni-nauky/himija/7-klas-himija/
https://sites.google.com/site/himiauskoli/rozrobki-urokiv
http://schoolchem.ho.ua/Lessons.htm
http://metodportal.com/taxonomy/term/36


Іноземні мови (4 і 7 класи)

           Кардинальних змін програма з іноземних мов для учнів  4-х та 7-х класів не зазнала, оскільки до неї не було внесено нового матеріалу,  отже,  вчителі можуть використовувати підручники попередніх років видання.
Інформацію краєзнавчого характеру про історію рідного краю перенесено з 4-класу до 5 та 6,  оскільки для даної вікової категорії навіть рідною мовою ця інформація відома в дуже обмеженому обсязі і важко очікувати, що вона може бути опрацьована іноземною мовою. Окрім того, лексика, потрібна для висвітлення даної теми, та граматичні структури, серед яких дуже поширені пасивні конструкції, відзначаються підвищеним ступенем.
Вилучено ряд граматичних структур,що не несуть основного навантаження для відтворення  знань. Ряд граматичних структур перенесено   до матеріалу інших класів, де вони логічніше поєднані з тематичним розподілом. Також обмежено вивчення цілого ряду граматичних явищ через вилучення більш складних форм і перенесено їх вивчення до наступних класів.
  За відсутності або нестачі підручників попередніх років видання пропонується    два шляхи вирішення цієї проблеми:абосамостійно підбирати матеріал, використовуючи власні напрацювання відповідно до програми, або активно скористатися  інформаційно-комунікаційними технологіями. Натепер у вільному доступі наявні матеріали як українських  так і зарубіжних авторів.       
Наводимоперелік підручників з іноземних мов для учнів 4-х та 7-х класів , що отримали гриф Міністерства освіти і науки Українив 2015 році:
«Англійська мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О.Д.) ;
«Англійська мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів(авт. Несвіт А.);
«Англійська мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Худик К.Г.);
«Англійська мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт.Павліченко О.М., Доценко І.В., Євчук О.В.);
«Англійська мова» підручник для  4 класу загальноосвітніх навчальних  закладів (авт.Буренко В.М., Михайлик) ;
«Англійська мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів(авт. Климишина Н.А.);
«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.);
«Німецька мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт.Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.);
«Німецька мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П.);
«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Скоропад Я.М.);
«Французька мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.);
«Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Клименко Ю.М.);
«Іспанська мова» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Іващенко О.Г.);
«Англійська мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Сірик Т.Л., Сірик С.В.);
«Англійська мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пахомова Т.Г., Бондар Т.І.);
«Англійська мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Морська Л.І., Кучма М.О.);
«Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О.Д.);
«Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Морська Л.І.);
«Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пасічник О.С.);
«Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Несвіт А.М.);
«Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Буренко В.М., Сливкіна В.В.);
«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт.Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В).;
«Німецька мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Сотникова С.І.;
«Німецька мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Басай Н.П.;
«Німецька мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Сидоренко М.М., Палій О.А.;
«Німецька мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.;
«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Горбач Л.В., Трінька Г.Ю.;
«Французька мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Клименко Ю.М.;
«Французька мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.;
«Французька мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Клименко Ю.М.;
«Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Клименко Ю.М.;
«Іспанська мова (3-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Редько В.Г., Шмігельський І.С.;
«Іспанська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Редько В.Г., Береславська В.І..

Інформатика

У разі складнощів із забезпеченням 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, для вивчення навчального матеріалу на уроках інформатики рекомендується використовувати таку навчальну літературу:
1.                «Інформатика 7 клас. Робочий зошит» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В. В., вид-во «Генеза»);
2.                «Інформатика. 7 клас. Практичні роботи і завдання для тематичного оцінювання»(авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В. В., вид-во «Генеза»);
3.                «Інформатика. 7 клас. Книжка для вчителя»(авт. Коршунова О. В., вид-во «Генеза») з календарним плануванням, теоретичним матеріалом, орієнтовним плануванням уроків, методичними рекомендаціями);
4.                «Зошит для практичних робіт і практичної діяльності з інформатики. 7 клас» (авт. МорзеН.В., БарнаО.В., ВемберВ.П., Кузьмінська О.Г., ВД «Освіта»);
5.                Підтримка курсу «Інформатика. 7 клас» (авт. МорзеН.В., Барна О. В., ВемберВ.П., Кузьмінська О.Г.) на сторінці http://inf7-m.blogspot.com/ ;
6.                Онлайновий інтерактивний підручник "Інформатика. 7 клас". (авт. ЗавадськийІ.О., ПалюшокЛ.В., МанькоН.М.) на сторінціhttp://itknyga.com.ua


Історія України
Нова програма з історії України (7 клас) містить суттєві зміни порівняно із попередньою. Вони стосуються як змісту, так і впровадження елементів сучасних методів навчання і, що не менш важливо, історичної термінології.
У шкільний курс вводиться термін «Русь-Україна», який з кінця ХІХ ст. увійшов у науковий обіг, а згодом — у шкільні підручники на українських землях, непідконтрольних Росії. У силу політичних та ідеологічних причин у підросійській Наддніпрянській Україні і в СРСР цей термін вважався ворожим, буржуазно-націоналістичним, а його вживання каралося як прояв антирадянської діяльності.
Термін «Русь-Україна» ввів до наукового обігу київський професор Володимир Антонович у другій половині ХІХ ст. Науково обґрунтував цей термін найавторитетніший історик України Михайло Грушевський. Радимо пояснити учням, що літописці вживали терміни «Русь» і «Руська земля» для означення держави ІХ–ХІІІ ст. у Центрально-Східній Європі.
Пізніше історики називали цю державу КиївськаРусь, Русь-Україна або Київська держава. Русь-Україна — тому, що політичним, господарським і культурним центром цієї величезної середньовічної імперії були землі сучасної України. А Київська Русь — тому, що назва столиці цієї імперії — Київ. Введення таких назв Русі потрібне було й для того, щоб відрізнити її від пізніших держав, які згодом утворились на її території: Галицько-Волинської Русі, Литовсько-Руської держави, Московської Русі.  Мешканців Русі-України літописи іменували руссю, або русинами.
У нині діючій програмі передбачено перший урок «Історія України в стародавні часи» присвятити повторенню матеріалу, що вивчався у шостому класі. Цієї теми немає в підручниках, надрукованих у 2007 році, тому пропонуємо можливий варіант викладу цього матеріалу.
Повторення.Історія України в стародавні часи
Хто такі Homo sapiens і що вам про них відомо з курсу «Історія Стародавнього світу»?
Вивчаючи історію Стародавнього світу, ви дізналися, що слово історія грецького походження, і означає воно «розповідь про те, що було». Історія —це наука, яка вивчає минуле людства від часів появи первісної людини і до сьогодні.
Історія людства розпочалася з виробництва найдавнішими людиноподібними істотами найперших знарядь праці. Створення речей, яких немає в природі — артефактів — це той рубіж, що відділяє найдавніших людей від тваринного світу. Ці вироби — ручні рубила, скребки, ножі виготовлялись із твердих порід каменю. За матеріалом, який служив переважно для виготовлення знарядь праці і зброї, вчені назвали найдавніший період людської історії кам’яним віком. За ним ішли мідно-кам’яний,  бронзовий і ранній залізний вік.
Кам’яний вік — найдовший. Він тривав близько трьох мільйонів років. Цей відрізок людської історії був не лише найтривалішим, але й дуже плідним, результативним. Протягом кам’яного віку людиноподібна істота, яка виділилась з тваринного світу, перетворилась на людину сучасного фізичного типу (Homo sapiens). Люди навчились виготовляти різноманітні знаряддя праці та зброю, користуватись, а згодом і добувати вогонь, готувати їжу, споруджувати житло, виготовляти одяг. У давньокам’яному віці (палеоліті) зародилось мистецтво й первісні релігійні уявлення.
Сліди перебування людиноподібних істот — пітекантропів — на території України за часів палеоліту археологи виявили на Закарпатті, у печерах Криму та на берегах річок Дністер і Південний Буг. Найдавніша стоянка первісних людей на території України, виявлена на Закарпатті біля с. Королеве, датується близько одного мільйона років тому. Пітекантропи прийшли в Центрально-Східну Європу з Африки через Близький Світ і Балкани.
Знаряддя праці, залишені на землях сучасної України, подібні до знахідок зі стоянок у Німеччині, Польщі та Словаччині. Тобто із самого початку людської історії територія України розвивалась як складова частина Європи.
У середньому кам’яному віці — мезоліті — унаслідок танення льодовиків у Європі сформувалась сучасна система річок і озер. Прильодовикові степи заросли лісами. Винайдення лука і стріл, гарпуна і гачків для лову  риби робили полювання й рибальство успішнішим. Чисельність людей у первісних общинах зростала, а кількість звірини, риби та дикорослих плодів зменшувалась. Навколишня природа вже не могла забезпечити продуктами харчування зрослу кількість населення. Настала криза мисливства і збиральництва — привласнювальної форми господарства.
У новому кам’яному віці (неоліті) поступово відбувся перехід від привласнювального господарства до відтворювального (землеробства та скотарства). У пошуках їжі люди навчились власноруч вирощувати їстівні плоди; приручили, а згодом і одомашнили деяких тварин.
Первісні землероби залишались постійно жити біля своїх оброблених ділянок землі. Так з’явились осілі народи на відміну від мисливців і скотарів, які рухалися разом зі стадами тварин. У постійних оселях була змога використовувати крихкий посуд з випаленої глини — кераміку. У таких житлах знайшлося місце й громіздкому ткацькому верстату.
Отже, землеробство потягнуло за собою не лише осілий спосіб життя, будівництво постійних жител, а й зародження ремесел: гончарства й ткацтва. Переміщення вантажів для будівництва жител і храмів підштовхнуло людство до геніального винаходу — з’явилось колесо. Поступово двоколісний візок замінив первісні сани.
Перші землероби і скотарі з’явились в Україні у межиріччі Південного Бугу та Дністра тоді ж, коли й на інших землях Центрально-Східної Європи.
Землеробство й тваринництво забезпечували людей продуктами харчування надійніше, ніж полювання та збиральництво. Кількість населення знову зросла і використання недосконалих кам’яних, кістяних і дерев’яних знарядь праці вже не задовольняло вимог виробництва. Люди знайшли надійніший матеріал — мідь, яка трапляється в природі у вигляді самородків. Мідні вироби почали витісняти кам’яні. Цей період в історії називають мідно-кам’яним, або енеолітом.
Саме на цю епоху припадає існування в Україні Трипільської археологічної культури. Племена трипільців проживали на нашій землі протягом  понад 2500 років. Трипільська культура найбільшого розвитку сягнула у IV–III тисячолітті до нашої ери. Вона поширилась у лісостеповій смузі Правобережної України, а в районі Переяслава — і на Лівобережжі.
ЦІКАВО ЗНАТИ
      Поселення трипільців                            Трипільська кераміка

Учені-археологи називають цю культуру Кукутені-Трипілля, оскільки її носії прийшли в Україну з території сучасної Румунії та Молдови. Трипільські племена були не єдиним населенням земель, на яких розташована нинішня Україна. Але саме вони досягли найвищого рівня розвитку й зупинились на порозі цивілізації, коли виникають міста, писемність і держава.
Трипільців поглинули племена індоєвропейської мовної сім’ї. За добибронзи (III–II тис. до н. е.) Євразійський степ, Центрально-Східна Європа, у тому числі й землі нинішньої України та Східне Середземномор’я стали територіями, де розселилися індоєвропейські народи. Саме з них згодом виділилися наші предки — слов’яни.
До індоєвропейців належали народи епохи раннього залізного вікукіммерійці, скіфи та сармати. Вони заселяли переважно степову зону сучасної України у період  ІХ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. Геродот називає чотири групи скіфського населення —  царські скіфи,скіфи-скотарі,скіфи-землероби і скіфи-орачі. Царські скіфи і скіфи-скотарі були власне скіфами. У згадуваних давньогрецьким істориком Геродотом скіфах-землеробах і скіфах-орачах  сучасні вчені вбачають предків слов’ян.
Пектораль з кургану Товста Могила (Дніпропетровська область).
У той час, коли в степах жили скіфи, у зручних для мореплавства місцях Північного Причорномор’я поселились давні греки. Вони створили тут міста-держави (поліси), які торгували з місцевим населенням. Таким чином, землі сучасної України були поєднані з давньогрецькою, а згодом — греко-римською цивілізацією.
За часів Великого переселення народів  (IV–VII ст. н. е.) землями сучасної України на південь і захід, до кордонів багатої Римської імперії рухались племена варварів. Велике переселення народів поклало край пануванню Риму і завершило історію Стародавнього світу.
Завдання та запитання
1. Схарактеризуйте основні події історичного розвитку людства в стародавню добу.
2. Які факти свідчать, що протягом стародавньої доби розвиток населення сучасних українських територій є складовою загальноєвропейської історії?
3. Дайте визначення термінам, які є в схемі, та доповніть її хронологічними межами
ПАЛЕОЛІТ → МЕЗОЛІТ → НЕОЛІТ → ЕНЕОЛІТ → БРОНЗОВИЙ ВІК → ЗАЛІЗНИЙ ВІК
4. Поясніть різницю між привласнювальним та відтворювальним способами господарювання.
5. Який спосіб господарювання притаманний періоду: а) палеоліту; б) неоліту?
6. Який метал першим почали обробляти люди? Складіть усне оповідання про те, як людина здогадалася використати цей метал. Уведіть у розповідь персонажів. Сформулюйте наприкінці розповіді значення цієї події для еволюції людства.
7. Собака — це вовк, який вирішив жити серед людей. Що, на вашу думку, спонукало його до цього? Яка користь була від цього людям?
8. Розгадайте ребус.  Які різновиди явища, яке позначає слово-відгадка, були поширені в первісному суспільстві?
9. Розгляньте ілюстрації на с. 8–12. Який період стародавньої історії України ілюструє кожна з них?
10. Покажіть на карті, де жили трипільці, кіммерійці, скіфи, а також, де були розташовані античні міста-держави Причорномор’я.
11. Як на вашу думку, чи можна скласти повне уявлення про життя скіфів, досліджуючи тільки одну знахідку тієї доби — пектораль з Товстої Могили? Чому?

Під час вивчення наступної теми «Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела в історії України» пропонуємо використати матеріали підручників, що вийшли друком у 2007 році.Питання періодизації подати таким чином:
Періодизація середньовічної історії України
Середньовіччям вчені домовилися називати період історії від Великого переселення народів і падіння Західної Римської імперії (476 р. н. е.) до відкриття Америки Христофором Колумбом (1492 р.).Тобто, умовно, — від кінця V ст. до кінця XV ст.
Середні віки поділяють на:
Ÿраннє Середньовіччя (VI–IX ст.) — часи розселення слов’янських племен на території сучасної України та виникнення тут ранньодержавних утворень — племінних княжінь;
Ÿкласичне Середньовіччя охоплює кінець IX ст. – середину ХІІІ ст., тобто існування могутньої давньоукраїнської держави, яку історики називають Україна-Русь, абоКиївська Русь;
Ÿпізнє Середньовіччя (друга половина ХІІІ ст. – кінець ХV ст.) — розквіт і занепад Галицько-Волинської держави та входження українських земель до складу сусідніх країн.
Періодизація історії України збігається з періодизацією Середньовіччя інших країн Європи. Це не випадково. Україна розташована в Центрально-Східній Європі, отож загальноєвропейські історичні процеси не оминули її. Тому природно, що історія України є складовою європейської історії.
Матеріали підручників під час вивчення тем розділу І «Виникнення та становлення Русі–України» за новою Програмою пропонуємо використати таким чином:«Розселення слов’янських племен на території України»; «Господарство східних слов’ян. Суспільний устрій. Вірування. Сусіди східних слов’ян».
При висвітленні питання «Вірування» варто наголосити, що наші предки були язичниками.
Язичництвом називають дохристиянські вірування. Люди поклонялись духам померлих предків, закликаючи їх допомагати живим. Давні слов’яни регулярно (залежно від пір року) здійснювали обряди — установлені звичаєм дії, щоб забезпечити добрий урожай, приплід худоби, улов риби і здобич на полюванні. Для цього духам предків, а також володарям лісів — лісовикам, води — водяникам, хати — домовикам тощо приносили подарунки — жертви.
Із писемних джерел та фольклору нам відомо, що слов’янські племена мали своїх богів: Дажбога (божество, що дає блага), Сварога (бог вогню, захисник ковалів), Стрибога (бог вітру), Велеса ( захисник худоби), Перуна (володар блискавок і захисник воїнів) тощо.
Відомо нам і про язичницьке свято Купала в дні літнього сонцестояння. Під час цього свята відбувалися масові купання, люди перестрибували через вогнище, що символізувало очищення. Окремі елементи цього свята дійшли до нашого часу.
Археологи не знайшли слідів великих язичницьких храмів на сучасних територіях України. Зате тут збереглися залишки святилищ у вигляді майданчиків-капищ із жертовниками. Очевидно, у центрі таких майданчиків були фігури ідолів —  дерев’яних чи кам’яних статуй місцевих божків. Одна з таких статуй — Збруцький ідол — була знайдена у середині ХІХ ст. в річці Збруч на кордоні Тернопільської і Хмельницької областей.
Висвітлюючи питання «Утворення Русі-України. Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав», пропонуємо використати матеріали  підручників, що вийшли друком у 2007 році.Певні труднощі для вчителя може викликати пропонована новою програмою тема уроку «Князь Святослав та його походи» у формі практичного заняття. Для підготовки та проведення такого уроку радимо використати матеріали  підручників, що вийшли друком у 2007 році, а також посібник для вчителя «Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України». — К., 1996, автор Баханов К. О.
Вивчаючи теми розділу ІІ «КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–Україна) наприкінці Х – у першій половині ХІ ст, пропонуємо використати матеріали  підручників, що вийшли друком у 2007 році.
Приступаючи до вивчення розділу ІІІ «КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–Україна) у другій половині ХІ ст.» — першій половині ХІІІ ст.», учителю варто наголосити, що процес політичного роздроблення Русі-України не був раптовим і одномоментним. Він розпочався після смерті Ярослава Мудрого в  1054 р.. За часів правління сильних і мудрих політиків Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого цей процес вольовими методами був призупинений. Після смерті Мстислава в 1132 р. Київська держава протягом кількох років остаточно розпалася на ряд самостійних і напівсамостійних князівств і земель.
Другим важливим моментом, який вимагає акцентування вчителя, є те, що процес роздроблення Київської держави не був чимось надзвичайним чи унікальним. Усі середньовічні імперії пройшли цей історичний етап свого існування.
Серед причин роздробленості Русі-України варто згадати ще й відсутність традиції законного, мирного успадкування великокнязівської влади. Не варто розцінювати роздробленість лише як негативне явище. У військовому сенсі поділ єдиної могутньої імперії на півтора десятки князівств-держав, безумовно, послабив збройні сили Русі. Але, з іншого боку, утворення самостійних князівств привело до їхнього швидкого політичного економічного та культурного розвитку, заснування нових міст — центрів ремесел, освіти і культури.
У цілому розділ ІІІ нової Програми значною мірою збігається з матеріалами підручників, що вийшли друком у 2007 році.
Щодо практичного заняття, радимо дібрати теми «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело». Матеріали до такої теми містяться на сторінках підручників.
Вивчаючи історію Галицько-Волинської держави ( розділ ІV нової Програми), радимо вчителю наголосити на кількох важливих моментах. Насамперед, Галицько-Волинська держава, яку в західних латиномовних джерелах хроністи називали Руським королівством, була другою в хронологічному порядку українською князівською державою. Вона — безпосередня і пряма спадкоємиця Русі-України.
Територія Галицько-Волинської держави охоплювала більшу частину земель (включно з Києвом), на яких проживало давньоукраїнське населення. Лише Чернігово-Сіверщина була поза впливом галицько-волинських князів.
Територіальна близькість до католицької Європи зумовила проникнення в давньоукраїнську державу західних впливів: титулування великих князів (Данила і Лева) королями, поява ремісничих цехів, а згодом — Магдебурзького (Німецького) права, самоврядування міст. Ці явища не були властиві іншим частинам колишньої Київської держави.
Щодо планування уроків, то тема «Утворення Галицько-Волинського князівства» збігається з матеріалами підручників, що вийшли друком у 2007 році. Наступні теми розділу ІV нової Програми теж близькі за змістом.
Згідно з новою Програмою зміст розділу V «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина ХІV – ХV ст.)» дещо відрізняється від попереднього введенням питання «Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гереї. Суспільний устрій та культура ханства».
Пропонуємо висвітлювати ці питання, використовуючи подані нижче матеріали.
Держава Феодоро та Кримське ханство
1. Середньовічна держава Феодоро
Кримський півострів з античних часів був батьківщиною багатьох народів. Тут жили таври, скіфи, давні греки, сарматські племена аланів. З часів Великого переселення народів сюди перебрались частина готів, гунів, слов’ян.
У ранньому Середньовіччі за Крим боролись Хозарський каганат і Візантійська імперія. Розгром каганату у 965–968 рр. сприяв посиленню в Криму впливу Візантії.
У ХІІ ст. у степовій зоні півострова поселились половці. Візантійці контролювали південне морське узбережжя з розташованими там містами. Після захоплення Константинополя хрестоносцями у 1204 р. візантійські володіння в Криму стають зоною боротьби між Венеціанською і Генуезькою торговими республіками. Урешті після ряду угод із Золотою Ордою генуезці закріпили за собою південне узбережжя Криму. Центрами їхніх володінь стали портові міста Кафа (нині Феодосія), Джаліта (Ялта), Лупіко (Алупка) та ін.
У південно-західній частині Криму утворилося князівство Феодоро. Його столицею було місто того ж імені на горі Мангуп. Із письмових джерел відомо, що Феодоро було залежним від Золотої Орди. Найважливішими населеними пунктами, окрім столиці Феодоро (Мангуп), були фортеця і порт Каламіта, які пізніше отримали назву Інкерман, замок і поселення Фуна біля сучасної Алушти та замок на горі Сандик-Кая південніше сучасного Бахчисараю.
Населення князівства сповідувало православ’я. Місто Феодоро було центром митрополії, яка підпорядковувалася Константинопольському патріархові.
Етнічний склад населення був неоднорідний. Відомо, що там проживали греки, готи, алани, татари, караїми (нащадки хозар, які сповідують іудейську релігію; близько тисячі караїмів досі проживають у Криму).
Політика князівства базувалася на союзі з православною Візантією. Дружні відносини були у держави Феодоро і з кримським улусом Золотої Орди, а згодом — із Кримським ханатом. А ворогували феодорити з Генуезькою колонією в Кафі. Війни велися за володіння торговельним портом Чембало (Балаклавою).
У 1453 р. турки-османи оволоділи Константинополем. Слідом за столицею османи підпорядкували собі всі володіння зруйнованої Візантійської імперії. У 1475 р. сильний турецький флот захопив південне узбережжя Криму. Півроку оборонялась столиця Феодоро, але турки оволоділи містом, полонили і стратили його володаря. Після цього князівство Феодоро разом з генуезькими колоніями стало провінцією Османської імперії.
2. Утворення Кримського ханства. Гереї.
Під час монгольської навали на руські землі під владу монголів потрапив і Крим. Якщо Чернігівщина, Новгород-Сіверщина, Київщина та, певною мірою, Галицько-Волинська держава були у васальній залежності від монгольських ханів, то південноукраїнські землі та Крим, де проживали тюркомовні кочовики, зокрема половці, безпосередньо увійшли до складу Золотої Орди. Було створено улус (володіння монгольського хана на території Центральної Азії та Східної Європи) із центром у місті Солхаті (нині Старий Крим), який підлягав ханам Золотої Орди.
У XIII ст. до кримських міст почала переселятися значна кількість вірмен та італійців. Італійці, зокрема генуезькі купці, почали засновувати на Кримському узбережжі свої факторії (торговельні й військово-адміністративні населені пункти), що стали головними посередниками в торгівлі між Сходом і Заходом.
Найбільшою факторією у Криму, заснованою в другій половині XIII ст. на місці давньої Феодосії, була Кафа, яка незабаром перетворилася на великий центр торгівлі. Недобру пам’ять Кафа залишила як невільницький ринок. Тут кримські воїни збували захоплених під час набігів на сусідні землі бранців, яких потім генуезькі купці вивозили до Генуї та Александрії, де продавали в рабство. Крім Кафи, генуезькими факторіями стали Чембано (Балаклава), Солдайя (Судак), Боспоро (Керч), Тана в гирлі Дону та ін.
У давнину Кримський півострів називали «Таврією». У XIII ст. татари називали Кримом місто Солхат. Поступово, у XIV–XV ст., назва поширилася на весь півострів. («Кирим» у перекладі з татарської означає «рів, укріплення»).
Послаблення центральної влади в Золотій Орді призвело до її розпаду на окремі ханства й орди. Протягом 20-х – 40-х років ХV ст. під керівництвом нащадків Чингісхана — Гереїв — від Золотої Орди відокремилося Кримське ханство. У 1449 році Хаджі-Герей проголосив себе незалежним володарем Криму. Однак самостійним Кримське ханство було недовго. Незабаром воно потрапило в залежність до Османської імперії. У 1478 р. хан Менглі-Герей визнав себе васалом турецького султана країнах Сходу — титул монарха, а також особа, що носить цей титул)
* * *
Мандрівник Михалон Литвин у своїй книжці «Про норов татар, литовців і московитян» писав, що Хаджи-Герей народився у литовському місті Троках (нині Тракай) і перебував під охороною Великих князів Вітовта, а потім Сигізмунда. У 1428 р. він розпочав боротьбу за Крим. У 1443 р. Хаджі-Герей став зватися ханом (тоді ж закінчилася 48-річна боротьба за незалежність Криму від Золотої Орди). Створена ним у 1449 р. держава — Кримське ханство — проіснувала майже три з половиною століття. Перша столиця була в місті Солхат, а згодом (у 1432 р.) її перенесли в Бахчисарай.
Засновник держави, зміцнивши свою владу, побудував багато мечетей і шкіл, сприяв осілості, землеробству й ремеслам татар, допомагав християнським монастирям. До сьогодні збереглися руїни збудованої ним мечеті в унікальному печерному місті Чуфут-Кале та його усипальниця, де згодом поховали і його сина Менглі-Герея, онука Сахіб-Герея.
Утім самостійністю новостворена держава насолоджувалася недовго — за тридцять років Османська імперія зробила Кримське ханство своїм васалом. У Кафі поселився представник султана (Мегмеда ІІ Фатига), який збирав данину. Збирати було що: на той час Крим мав вигляд райського саду фруктів і овочів, своєрідним рогом достатку, наповненим різними сортами яблук, слив, черешень, кавунами й динями, горіхами, медом, відбірним виноградом. Вироби кримських ремісників цінувались у багатьох країнах. Крим був також визначним центром мусульманської освіти й мистецтв.
Цікавими є міжкультурні стосунки українців і кримських татар. Філарет Колесса та Микола Лисенко відзначали спорідненість мелодики пісень та інструментальної музики двох народів. Художник Микола Самокиш, який тривалий час жив у Криму, вказував на спільні мотиви в орнаментах вишивок, створених татарками й українками. Згодом виявилося, що подібною була й історична доля цих двох народів, об’єднаних однією Батьківщиною.
3. Суспільний устрій та культура Кримського ханства
Кримські хани зберігали зовнішні ознаки суверенітету: карбували власну монету, здійснювали судочинство, мали митний кордон та право на самостійні зовнішні відносини. Однак турецькі султани одержали два суттєві важелі впливу на ханат. Вони могли усувати і призначати ханів та залучати кримські війська до військових походів.
Кримський ханат за своїм державним устроєм був об’єднанням кочових племен, на чолі яких стояв воєнний ватажок — хан. Він був одночасно верховним головнокомандувачем, правителем і власником території. Йому належала п’ята частина воєнної здобичі. При ханові діяв дорадчий орган (діван), до якого входили його заступники, головний тлумач ісламу та беґи – ватажки татарських і ногайських племінних об’єднань. За віросповідною ознакою татари і ногаї були мусульманами.
У містах Криму проживало переважно немусульманське населення: греки, вірмени, євреї та інші. Відповідно до віросповідання вони організовувалися у самоврядні громади.
Кількість бранців — ясир (переважно з українських земель) у п’ять разів перевищувала кількість підданих кримського хана. У Криму була поширена практика відпускати рабів на волю. Колишні невільники, які залишались жити в ханаті, упродовж одного-двох поколінь зливалися з місцевим населенням, ставали членами мусульманських або інших віросповідних громад. Тож не дивно, що візерунки на татарських головних уборах повторюють узори київських і подільських вишиванок.
Культура Кримського ханату, як і його населення, була неоднорідною. Кримські татари розмовляли кримськотатарською мовою, у якій відчувався суттєвий вплив половецької. Нетюркські народи Криму виробили власні мови, що були близькі до кримськотатарської. Література Кримського ханату розвивалася під впливом перських і османських взірців.
Серед ремесел найбільшого розвитку набули оздоблення металевих виробів (чеканка, інкрустація), обробка шкіри та виробництво килимів. Значним був видобуток солі. Її вивозили на українські землі і до Османської імперії. У Східній Європі та в Туреччині користувалися попитом татарські луки. Однак найбільші прибутки населення Кримського ханату мало від воєн і работоргівлі.
Матеріали до інших тем розділу V Програми можна знайти  у підручниках, що вийшли друком у 2007 році.

Біологія

У 2015/2016 навчальному році навчання біології в 7 класах здійснюватиметься за новою редакцією навчальної програми з біології для
У разі затримки із доставленням у навчальні заклади нових підручників з біології у навчальному процесі можна використовувати підручники біології для 8 класу 2008 року видання. Оскільки ці підручники будуть використовуватися  учнями 8-их класів для навчання біології у 7 класах, можна  використовувати підручники біології для 7 класу 1996 – 2004 років видання, що збереглися в бібліотечних фондах навчальних закладів. Також пропонуємо використовувати електронні версії новостворених підручників, що  розміщено на сайтах видавництв та спеціально створеному репозитарії цифрового навчального контенту (http://uatest.lokando.com).
Використовуючи підручники біології попередніх років видання необхідно враховувати структуру та концептуальні особливості нової програми з біології  (лист МОН № 1/9-305 від 26.06.2015, http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/page6/ ) і державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначені програмою.
Ефективне використання підручників попередніх років видання можливе за умови раціональної організації навчальної діяльності учнів. Наприклад, рекомендуємо під час вивчення теми «Різноманітність тварин»   використовувати систему завдань з текстом підручника, зображеннями, відеофрагментами, ресурсами Інтернету, що забезпечуватимуть встановлення учнями тих особливостей будови і життєдіяльності тварин, які мають пристосувальне значення до їхнього способу життя та середовища існування. Це створюватиме умови для засвоєння основного змісту теми безпосередньо на уроці й усуне перевантаження учнів. Через те, що навчальний матеріал одного уроку теми «Процеси життєдіяльності тварин» у підручниках попередніх років видання розміщено в різних параграфах, її вивчення пропонуємо організувати із застосуванням групової форми навчальної роботи.

Всесвітня історія

До навчальної програми для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів із всесвітньої історії на 2015-2016 навчальний рік було внесено ряд змін, що  вимагають критичного підходу, певної трансформації матеріалу порівняно з підручниками, виданими в  2007 році.
Навчальна програма для учнів 7 класу передбачає практичні заняття, яких не було в попередній програмі. Теоретичний матеріал до кожного з цих занять  наявний у підручниках, виданих у 2007 році, що дозволяє ознайомитися з ключовими датами, особистостями, причинами, наслідкам та перебігом подій, специфічними історичними явищами та термінами. Практичні заняття мають на меті сприяти розвиткові в учнях 7-х класів аналітичного мислення, мовних навичок, злагодженої колективної роботи, вміння працювати з ілюстраціями, історичними картками та документами. Радимо вчителям проводити ці заняття у формі широкої дискусії, роботи в парах, малих групах тощо. Доцільним є використання учнями та вчителями додаткових джерел інформації: художньої літератури, Інтернет-сайтів тощо.
Запитання та завдання, подані в кінці кожного параграфа підручників 2007 р., дозволяють здійснити перевірку та актуалізацію знань і виконати державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Також рекомендуємо вчителям під час проведення занять звернути уваги на українознавчий аспект матеріалу, недостатньо розкритий у нині діючих підручниках.
Суттєвого перегляду вимагає зміст та порядок подачі теоретичного матеріалув підручнику, що не завжди збігається з вимогами чинної програми. Наводимо відповідність тем:

Зазначимо, що матеріали, розміщені в підручниках 2007 року видання,  є ширшими за обсягом та наповненістю, ніж того вимагає навчальна програма, що буде впроваджуватися в 2015-2016 навчальному році  (зокрема, тема повсякденного життя Західної Європи,  Північно-Східної Русі та Московської держави). Рекомендуємо здійснювати підготовку та перевірку знань учнів відповідно до вимог чинної програми. Наводимо теми, виклад яких відсутній у підручниках:
Повторення. Місце історії Стародавнього світу в історії людства.Рекомендуємо провести бесіду та обговорення матеріалу зі всесвітньої історії, вивченого в 6 класі;
-         Велике князівство Литовське. Тема детально вивчається в курсі історії України в 7 класі, потребує короткого розгляду в контексті європейської історії доби Середньовіччя.
Таким чином, з урахуванням вищевикладених рекомендацій підручники авторів Подаляк Н. Г. та Ліхтея І.М. «Історія Середніх віків», що вийшли друком в 2007 році,  можуть  використовуватися вчителями та учнями 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році відповідно до вимог чинної навчальної програми.

Географія
У 2015/2016 навчальному році вивчення географії у 7 класі  відбуватиметься за програмою, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012  664, і до якої внесені зміни  (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585).
Зміни у навчальній програмі стосуються насамперед змісту  вступу, в якому розглядаються питання об’єктів вивчення географії материків і океанів, джерел географічної інформації, а також класифікації географічних карт за різними ознаками.  Два розділи, що стосувалися природних особливостей материків і океанів, об’єднані в один «Закономірності формування природи материків та океанів», у якому послідовно розкриваються основні географічні закономірності. Зберігаючи наступність у формуванні основних понять з фізичної географії, що розглядалися в 6-му класі переважно на рівні уявлень, у 7-му класі потребують  розширення й узагальнення при вивченні  насамперед географічних закономірностей материків і океанів. При цьому слід спрямувати навчальну діяльність учнів на опанування основних теоретичних положень про рухи Землі та їх наслідки, походження материків та океанів внаслідок переміщення літосферних плит, про закономірності  розміщення основних форм рельєфу відповідно до тектонічної будови території, основні  кліматотвірні чинники та типи клімату, найбільші зональні природні комплекси – географічні пояси і природні зони. Аналіз  природних закономірностей материків і океанів потребує поглиблення змісту понять «форма Землі», «осьове обертання Землі», «орбітальний рух Землі», «літосферна плита», «рівнини», «гори», «клімат», «природна зона» та  формування нових понять таких як: «платформа», «область складчастості», «повітряна маса», «водна маса», «географічний пояс»Для ознайомлення з географічними закономірностями слід  використовувати насамперед комплекс тематичних карт атласу, а саме, карти  будови земної кори, кліматичних, географічних поясів і природних зон.
У разі затримки у виданні підручників з географії для 7-го класу, що рекомендовані МОН освіти  у 2015 р., слід використовувати в навчальному процесі підручники 2007 року видання, зокрема навчальні книжки таких авторів: Бойко В.М., Міхелі С.В. (видавництво Зодіак-ЕКО), Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. (видавництво «Генеза»), Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. (видавництво «Навчальна книга»). Підручники цих авторів містять матеріал,  який відповідає змісту першого розділу оновленої програми. Крім того, ці підручники як електронні ресурси є на українських шкільних сайтах у вільному доступі.
Стосовно вивчення  розділів і тем про особливості окремих материків й океанів  слід зауважити, що матеріал до них є в повному обсязі в зазначених вище  підручниках як 2007 року видання, так й більш пізніх видань. Слід обов’язково звертати увагу учнів  на послідовність вивчення материків та океанів. Так, відповідно до зміненої навчальної програми,  спочатку вивчаються материки тропічних широт (Африка, Південна Америка, Австралія), потім – полярний материк Землі – Антарктида, а за ним – материки Північної півкулі (Північна Америка й Євразія).   Потрібно також звертати увагу учнів на ту інформацію в підручниках попередніх років видання, яка є обов’язковою для опрацювання, а яка може бути використана як додаткова.  Відбір необхідної інформації відповідно до програми 2015 р. дасть можливість уникнути перевантаження учнів зайвою номенклатурою чи виконанням практичних робіт та робіт дослідницького характеру. 
Вивчаючи останній розділ курсу«Вплив людини на природу материків та океанів» протягом обмеженої кількості годин, важливо узагальнити знання  школярів про зміни природних комплексів материків  та океанів унаслідок господарської діяльності людини, про наслідки цих змін і види забруднень -  хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове, а також найголовніші екологічні проблеми в різних регіонах Землі. Зцією метою до програми включено й дослідження, яке  стосуєтьсяаналізушляхіврозв’язанняекологічних проблем.  РекомендуєтьсяпрививченніпитаньостанньогорозділупропонуватиучнямрізноманітніситуаціїціннісногохарактерущодоаналізунаслідківвпливулюдининаприродувеликихрегіональнихкомплексівЗемлі – материківтаокеанів. Це сприятиме формуванню в учнів відповідального ставлення до природи у цілому й окремих природних об’єктів зокрема, сприйняттю сучасних екологічних проблем як особистісно значущих та спонукатиме їх до пошуку шляхів їх розв’язання.
Для опанування цього навчального матеріалу, крім зазначених вище підручників, доцільно використовувати сучасну інформацію, що публікується на офіційних сайтах ООН (http://www.un.org.ua/ua), Всесвітньої організації охорони здоров’я (http://www.who.int), Всесвітнього фонду природи (http://wwf.panda.org) та інших міжнародних екологічних організацій. 

Зарубіжна література

При вивченні зарубіжної літератури пропонуємо скористатися таблицею, у якій дано посилання на літературні та інші джерела, що допоможуть учителю підготуватися до уроків.Математика
У зв'язку зі складнощами із забезпеченням 7 класів підручниками, для вивчення навчального матеріалу на уроках інформатики рекомендується використовувати таку навчальну літературу:


У 2015/2016 навчальномуроці 7 класи загальноосвітніхнавчальних закладів вивчатимуть математику (алгебру та геометрію) за навчальною програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585. Названа навчальна програма, зокрема програми з алгебри та геометрії для 7 класу, дещо відрізняються від відповідних програм, надрукованиху збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.5-12класи» (вид-во «Перун», Київ, 2005 р.), за якими вивчали математику учні 7-х класів у попередні роки, і у відповідності до яких  визначено й структуровано зміст підручників, включених до Переліку навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (лист МОН від 26.08.2014 № 1/9-425) (далі – Перелік).
Зокрема, за оновленою програмою вивчення курсу алгебри у 7 класі починається темою «Цілі вирази», яка у названих підручниках з алгебри розкривається у другому розділі. Загальні ж відомості про рівняння та їхні основні властивості, яким присвячений перший розділ, розглядаються за оновленою програмою у 6 класі при вивченні теми «Раціональні числа та дії з ними». Тому пропонуємо перші два-три уроки присвятити повторенню основних властивостей рівнянь і розв’язуванню текстових задач за їх допомогою, звертаючи при цьому особливу увагу учнів на те, що складені рівняння, є математичними моделями тих життєвих ситуацій (реальних об’єктів, процесів, явищ), які описані в умові задачі, Далі перейти до вивчення навчального матеріалу відповідно до змісту оновленої програми з алгебри за підручниками, названими в Переліку.
Оновлена програма з геометрії для 7 класу майже не відрізняється від програми, якій відповідають підручники з геометрії, наведені в Переліку. Єдина суттєва відмінність полягає в тому, що із курсу геометрії вилучено задачі на побудову. Тому пропонуємо тему «Геометричні побудови» і відповідний розділ підручника розглядати як додатковий матеріал для учнів, які цікавляться математикою, призначений для самостійного (або під керівництвом вчителя у позаурочний час) опрацювання, і який не підлягає оцінюванню.

Трудове навчання
Для засвоєння навчальної програми з учнями 7 класу вчителі можуть використовувати навчальний матеріал з підручників попередніх років, посібників, робочих зошитів, Інтернет-ресурсів, фахових журналів та газет тощо. При цьому використовувати варто не розділи, параграфи чи статті в цілому, а лише ті їх частини, що відповідають новій навчальній програмі, а саме її правій колонці «Державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».
Окремі рекомендації щодо використання джерел інформації при вивченні конкретних розділів та тем подано в таблицях.
Таблиця 1
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини
№ з/п
Розділи  та теми
Джерела інформації
1
Розділ 1.  Основиматеріалознавства
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина
Тема 1.2. Властивостідеревини.Добірматеріалу для виготовленнявиробу
Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §6
2
Розділ 2. Технологіявиготовленнявиробівіздеревини
Тема 2.1. Елементиграфічноїграмоти
Тема 2.2. Розмічання заготовки
Тема 2.3. Пиляння деревини
Тема 2.4. Стругання деревини
Тема 2.5. Розмічання шипового з’єднання
Тема 2.6. Виготовлення шипового з’єднання
Тема 2.7. Технологія  оздоблення виробу
Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Мадзігон В. М., Кондратюк Г. А., Левченко Г. Є. та ін. – К.: Педагогічна думка 2005. – 111с., §13 – 19

Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §2

3
Розділ 3. Основитехніки,  технологій і проектування


Тема 3.1. Сучасніметодиобробкидеревини

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §9 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/


Тема 3.2. Основи проектної діяльності
Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §1, 3, 5

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §10 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
4
Розділ 4. Технологіяпобутовоїдіяльності


Тема 4.1. Основитехнологіїмалярнихробіт
Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §11 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
Тема 4.2. Технологіякріпленнянастіннихпредметів

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §12 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
Таблиця 2
Блок  2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком
№ з/п
Розділита теми
Джерела інформації
1
Розділ 1.  Основиматеріалознавства
Тема 1.1. Матеріали  природного  (тваринного)  походження, їхвластивості
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с., §9
2
Розділ 2. Технологіяв’язаннявиробівгачком
Тема 2.1. В’язаннягачком як вид декоративно-ужитковогомистецтва
Тема 2.2. Виготовленнявиробу, в’язаногогачком
Тема 2.3. Оздобленняв’язанихвиробів. Догляд зав’язанимивиробами
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці:Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І. та ін. – К.:  Педагогічна думка. 2006. – 176с. §20-22

Азбука домашнього господарювання: навч. посіб. з трудового навчання для учнів 5-9 кл. серед. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій / Л. І. Денисенко. - К. : А.С.К., 1999. - 232 с. Ст. 202-216

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці:Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с., §40-41
3
Розділ 3. Основитехніки,  технологій і проектування


Тема 3.1. Швейна машина. Робота на швейній машині
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І. та ін. – К.:  Педагогічна думка. 2005. – 176с.§19-21

Тема 3.2. Основи проектної діяльності
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с.,§2

Трудовенавчання (дівчата) - підручник для 7 класузагальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Медвідь О. Ю., Приходько Ю. М. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 192 ст. §14 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/
4
Розділ 4. Технологіяпобутовоїдіяльності
Тема 4.1. Основитехнологіїмалярнихробіт
Тема 4.2. Маркування споживчих товарів
Трудовенавчання (дівчата) - підручник для 7 класузагальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Медвідь О. Ю., Приходько Ю. М. – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 192 ст. §15, 16 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/Немає коментарів:

Дописати коментар