Анкети для вчителів

Анкета для вчителів
Великовисківська ЗШ І-ІІІ ступенів
Прізвище, ім'я, по батькові_____________________                 
Стаж роботи____________________________
Курси__________________________________
Атестація, нагороди_______________________
1.Наявність методичного кабінету чи методич­ного куточка______________________________          
2.Ваша оцінка забезпечення методичного кабі­нету (куточка) науковою літературою (відповідно до рівня зазначте вказаний бал):
   оптимальний рівень — 4 бали;
   достатній рівень — 3 бали;
   задовільний рівень — 2 бали;
   критичний рівень — від 0 до 1 бала.
3. Чи врахували Ваші потреби в підвищенні рівня науково-теоретичної та психологічної підготовки? Якщо так, то в якій формі відбувається вивчення Ваших потреб?
   бесіди;
   анкетування;
   складання алгоритму;
   свій варіант____________________________
4. Що і якою мірою впливає на якість Вашої ме­тодичної роботи? Оцініть рівень впливу (П (пов­ністю) — 4 бали; Ч (частково) — 2 бали; В (від­сутній) — 0 балів):
   курсова підготовка;
   шкільне методичне об'єднання;
   районне МО;
   методична рада школи;
   творча група вчителів школи;
   діяльність заступника директора школи;
   діяльність методистів РМК;
   діяльність психологів району;
   вивчення досвіду роботи своїх колег;
   самоосвіта;
   інше (вказати)__________________________
5. Які з названих питань потребують удоско­налення стосовно підвищення якості методичної роботи в школі?
   Знання дидактики та методики навчальних предметів;
   опанування нових прогресивних методів викладання; знання психології;
   практичне володіння методикою викладання навчальних предметів;
   знання норм оцінювання із предметів;
   обізнаність із реальними результатами педа­гогічного процесу в школі;
   знання рівня педагогічної майстерності вчи­телів;
   керівництво самоосвітою вчителя;
   вивчення і впровадження у практику школи досягнень педагогічної науки та передового до­свіду;
   написання наукових праць, методичних розробок та подання їх до друку в періодичній педагогічній пресі.
6. Якою мірою, на Вашу думку, впливає мето­дична робота на розвиток творчої активності пе­дагогів закладу?
Відповідно до рівня зазначте вказані бали:
   П (повністю) — 4 бали;
   Ч (частково) — 2 бали;
   В (зовсім не впливає) — 0 балів.
7.  Найважливіші, на Ваш погляд, результати методичної роботи для Вашої школи:
   розвиток особистості вчителя;
   розвиток професійних якостей;
   розвиток сучасного стилю педагогічного мис­лення;
   розвиток потреби в педагогічній творчості;
   розвиток потреби у виданні власних науко­вих надбань;
   збагачення професійних знань;
   динаміка успішності учнів.
8. Який, на Ваш погляд, рівень апробації та впровадження в навчально-виховний процес інноваційно-освітніх технологій? Відповідно до рівня зазначте вказаний бал:
   оптимальний рівень — 4 бали;
   достатній рівень— 3 бали;
   задовільний рівень — 2 бали;
   критичний рівень — від 0 до 1 бала.
Дата______                      Підпис_________      
Тест на визначення рівня професійної компетентності вчителя
1. Віднайдіть серед поданих ознак ту, яка розкриває  суть інновації:
а) нововведення, у результаті якого суттєво змі­нюється об'єкт діяльності;
б) пізнання та впровадження нового в практику діяльності;
в) комплексний процес створення, поширення та використання нового засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень;
г) новий продукт діяльності людей.
2.    Вкажіть, яка з поданих характеристик розкриває ознаку інноваційної освітньої діяльності:
а) одна з форм інвестиційної діяльності, яка забез­печує розробку, поширення та застосування іннова­цій у системі освіти;
   б)   системна участь закладів чи установ освіти в експериментальній науково-дослідній роботі з удос­коналення навчально-виховного процесу та управ­ління ним;
в) форма участі в науково-дослідній роботі закладу (установи) освіти.
3. Визначте, хто насамперед є замовником на освіту дитини:
а)    держава;
б)    батьки;
в) сама дитина;
г) суспільні організації;
ґ) підприємства.
4. Зазначте, який вид контролю Ви вважаєте най­кращим для визначення справжнього стану навчальних досягнень учнів:
а) поточний;
б) підсумковий;
в) випереджальний;
г) контроль результатів.
5. Ви були присутні на уроці вчителя з метою екс­пертної оцінки ведення ним уроку. Виявлені недо­ліки:
  вчитель не реалізував заплановану мету на уроці;
  нераціонально використав час.
Визначте, у якій з нижчеподаних сфер діяльності вчителя треба шукати проблему:
а) методичні й теоретичні знання;
б) інноваційна педагогічна діяльність;
в) творчість учителя;
г) психологічна сфера.
6. Після відвідування уроку вчителя, який мав на меті показати урок з використанням інноваційних тех­нологій і довести його ефективність, директор школи, маючи певні підстави, зробив висновок: «Урок тради­ційної форми, а не нестандартний». Визначте, який з фактів, на Вашу думку, став вагомим аргументом для даного твердження:
а) відсутня дидактична мета;
б)     урок має цілком визначену структуру;
в) не використовуються різноманітні методи і прийоми;
г) не застосовується оригінальна форма організації навчання.
7. Позначте, який з нижченаведених чинників може стати найвагомішим аргументом непрофесіоналізму для звільнення вчителя з посади:
а) невиконання своїх професійних обов'язків;
б) низький рівень виховної роботи серед учнів;
в) відмова від атестації;
г) низький рівень знань учнів з предмета, який він читає.
8. Учитель виявив незадоволення перед адміністра­цією школи з приводу пониження його кваліфікаційної категорії під час атестації. Який з аргументів став най­вагомішим для такого рішення адміністрації:
а) низький рівень знань учнів з предмета;
б)    відсутність показників участі учнів у роботі МАНу та олімпіадах;
в) відмова від проходження курсів післядипломної педагогічної освіти;
г) низький рівень професійної компетентності.
9.  Укажіть, яка з поданих характеристик розкриває суть професійної компетентності:
а) результат професійної підготовки фахівця;
б)    мобільність знань — елементи ідентифікації, розпізнання, відтворення, розуміння, перетворення, компонування інформації;
в) ґрунтовні базові знання з предмета;
г) критичність мислення.
10. Визначте, що є загальносвітовими тенденціями в галузі реалізації освітньої політики:
а) забезпечення всім громадянам рівного доступу до високоякісної освіти;
б) дефіцит учнів через демографічну кризу;
в) збільшення обсягів фінансування освітніх сис­тем;
г) широке залучення іноземних фахівців до освіт­ньої сфери.
11. Укажіть, які форми і методи навчання відносять до інтерактивних:
а)    проблемні лекції на основі діалогу «лектор —слухач»;
б) ділові ігри;
в) конференції з обміну досвідом професійної ді­яльності;
г) усі зазначені форми і методи.

12. Визначте, у чому суть процесу навчання:
а) передача знань учням;
б)    засвоєння знань учнями;
в) управління процесом пізнання учнів;
г) контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок;
ґ) двобічний процес спільної діяльності вчителя
  й учня.
13. Вкажіть, які вимоги до заняття не є базисними:
а)    до вчителя та учня;
б)   до дидактичної мети;
в) до змісту навчального матеріалу;
г)    до методів навчання.
14. Названі методи важливі для вивчення рівня про­фесійної компетентності педагогічних кадрів. Зазна­чте, без якого з них неможливо одержати об'єктивну інформацію?
а) самоаналіз;
б)   педагогічне спостереження;
в) аналіз результатів педагогічної діяльності, тес­тування;
г) проведення атестації.
15. Віднесіть до педагогічної категорії поданий пере­лік понять:
   усна форма перевірки знань або усне опиту­вання;
   письмова форма перевірки знань або письмова робота;
   співбесіда у формі інтерв'ю;
   тестування;
а) методи діагностики рівня знань;
б) методи вимірювання рівня знань;
в) форми контролю якості наданих освітніх по­слуг;
г) форми оцінювання рівня наданих освітніх по­слуг;
ґ) традиційний контроль знань.
  
Шановні вчителі!
Нам цікава Ваша думка про навчальний заклад, в якому Ви працю­єте. Анкета анонімна.
1.Чи набувають, на Вашу думку, учні у процесі шкільного навчан­ня зазначених умінь? (Поставте вищий бал (4) біля уміння, яке Ваші учні набувають насамперед. Решту балів виставте за ранжиром без
повторення.)
Організація, оцінювання і планування власного навчання

Дієве спілкування

Ефективна участь у роботі команди

Творче розв'язання проблем


2. Якою мірою школа заохочує учнів до участі у дослідницькій ро­боті, в олімпіадах, різних конкурсах тощо?
1                   2                    3                      4                      5
зовсім не заохочує                                         значною мірою
3. Як саме?
________________________________________________________________________________
 4.Наскільки школа заохочує вчителів до роботи з талановитими та обдарованими учнями?
1                      2                 3                      4                      5
зовсім не заохочує                                          дуже заохочує
5.   Як саме? _________________________________
6.   Що Ви використовуєте, викладаючи свій предмет?
Державні програми, затверджені МОН України;
розроблену, затверджену у визначеному порядку авторську про­граму;
інші програми (вказати, які саме).
7. Які методи Ви застосовуєте на своїх уроках? (Поставте вищий бал (6) біля методу, який застосовуєте найчастіше. Решту балів ви­ставте за ранжиром без повторення.)  
Розповідь

Індивідуальну роботу учнів

Роботу у групах

Дискусію, дебати

Інші методи (вказати, які саме)

8. Чи маєте Ви відпрацьовані методи роботи з талановитими та об­дарованими учнями?
Так;
ні.
9. Якщо так, які саме?______________________
10.  Які технічні засоби Ви використовуєте на уроках? (Поставте їх за порядком (від 1) по мірі використання.)
1.____________________________________
2.___________________________ _________
3.____________________________________
4.________________________________
11.  Чи існує, на Вашу думку, у школі єдина політика навчання і ви­ховання?
Так;
ні;
не знаю.
12. Чи впроваджувалися у школі протягом останніх трьох років інновації?
Так;
 ні;
не знаю.
13.   Якщо так, поясніть, які саме?__________
14.   Чи пов'язані ці інновації зі зміною освітньої політики?
Так;
ні;
не знаю;
інша відповідь.
15.   З ким співпрацює школа в процесі реалізації інновацій?      
16.   Яких ділянок роботи школи стосуються ці інновації (вихован­ня, технології навчання тощо)?
17.   Хто їх проводить?______________________
18.   Чи проводиться їх оцінювання?
Так;
ні;
не знаю.
19. Чи намагається школа поширювати власний інноваційний до­свід?
Так;
ні;
не знаю.
20.  На Ваш погляд, чи допомагає школа молоді у прийнятті рі­шень, пов'язаних із майбутньою освітою і фахом, шляхом вивчення інтелектуальних можливостей і психологічних нахилів учнів?
Так;
ні;
частково;
інша відповідь.
21.  Чи орієнтується школа в попиті на місцевому ринку праці?
Так;
ні;
частково;
інша відповідь.
22.  Чи інформує про цей попит учнів та батьків?
Так;
ні;
частково;
інша відповідь.
23. Які завдання, на Вашу думку, є найважливішими в роботі школи? (Поставте вищий бал (11) біля того завдання, яке Ви вважаєте найпріоритетнішим. Решту балів виставте за ранжиром без повторення.)
Формувати особистість, здатну критично мислити

Підготувати учнів до конкуренції на ринку праці

Заповнити прогалини у вихованні та культурі учнів, які приходять із різних середовищ

Забезпечити у навчальному закладі можливість одержання учнями якісної повної загальної середньої освіти понад вимоги державних навчальних програм

Формувати загальну культуру учнів

Формувати майбутню інтелектуальну еліту

Навчати вміння вчитися

Полегшити суспільну інтеграцію учнів

Сприяти розвитку особистості

Розвивати самостійність, підприємливість та почуття відповідальності

Підготувати учнів до складання іспитів до вищих навчальних закладів

24. Чи знають учні, на Вашу думку, свої права, визначені статутом навчального закладу?
Так;
ні;
не знаю.
25.  Чи знають учні, на Вашу думку, свої обов'язки, визначені статутом навчального закладу?
Так;
ні;
частково.
26. На Вашу думку, які обов'язки відповідно до статуту школи не виконують учні? (Поставте вищий бал (8) біля того обов'язку, який частіше не виконують учні. Найменший (1) біля того, який виконують постійно. Решту балів виставте за ранжиром без повторення.)

Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками

Підвищувати загальнокультурний рівень

Дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку

Дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна

Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм

Брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством

Дотримуватися правил особистої гігієни

Інші (вказати, які саме)

27. Чи організовують у школі вибори до органів самоврядування, в яких учні та батьки мають своїх представників?
Так;     
ні;
не знаю.
28.Як Ви оцінюєте реальний вплив представників учнів та батьків на життя школи?
  Не мають ніякого впливу;
  мають незначний вплив;
  мають достатній вплив на життя школи;
  мають дуже великий вплив на життя школи;
  інша відповідь.
29.Якщо Ви вважаєте, що представники учнівського та батьківського колективів мають вплив на життя школи, визначте, чого він стосується?
30.   Які моменти їхньої діяльності залишились без уваги?
31.   На Ваш погляд, що означає результативність виконання управлінських обов'язків?
32.  Як Ви оцінюєте результативність виконання управлінських обов'язків кожним органом згідно з їх повноваженнями, визначеними статутом навчального закладу?
1                       2                      3                   4                      5
мало результативно                                дуже результативно
33. Чи співпрацює школа з іншими навчальними закладами?
  Так;
  ні;
  не знаю.
34. Чи підтримує школа контакти з вищими навчальними закладами?
  Так;
  ні;
  не знаю.
35.Якщо так, то з якими саме?____________
36.   З якою метою?
37.Виберіть відповідь на наступні запитання:
Запитання
Відповіді


так
ні
частково
Чи є у школі навчальні кабінети згідно з профільними напрямами навчання?Чи забезпечено їх сучасним обладнанням і матеріалами, які полегшують для учнів процес навчання?Чи доступна для учнів навчальна література?Чи заохочуєте Ви учнів користуватися нею з метою підготовки до уроків?Чи достатньо забезпечена шкільна бібліотека сучасною методичною, науковою, науково-методичною літературою?Чи достатньо забезпечена шкільна бібліотека художньою, енциклопедичною літературою для учнів?Чи постійно поповнюється бібліотечний фонд сучасною методичною, науковою, науково-методичною літературою?Чи мають учні вплив на вибір видань, які буде придбано для шкільної бібліотеки?Чи користуються учні читальним залом шкільної бібліотеки для підготовки до Ваших занять?Чи є в бібліотеці спеціалізовані видання (преса і книги) для вчителів?Чи інформатизована школа, чи має відповідне комп'ютерне забезпечення?Чи є локальна загальношкільна комп'ютерна мережа?Чи має школа мультимедійне комп'ютерне забезпечення і відповідні дидактичні програми?Чи під'єднано школу до мережі Інтернет?Якщо так, то на яких уроках використовується доступ до мережі Інтернет?38.  Чи задоволені Ви своєю роботою у школі?
1               2                         3                      4                      5
не задоволений (а)                                         дуже задоволений (а)
39. Чи створені у навчальному закладі умови для реалізації твор­чого потенціалу вчителів?
Так;
ні;
частково.
40.  Якщо так, які саме?____________________ ____________________________________
41.Чи сприяє психологічний клімат навчального закладу продуктивній діяльності його працівників?
Так;
ні;
частково;
інша відповідь.
42.Які переваги має школа, де Ви працюєте?______ _______________________________
43.  Що саме Ви хотіли б змінити у школі, де Ви працюєте?         ___________________________________
44.Якщо Ви хочете ще щось додати, то просимо зробити це нижче.


Анкета
вивчення професійної майстерності вчителя

№ з/п
Запитання
5
4
3
2
1
1
Чи відчуваєте Ви контроль за Вашою роботою?

2
Чи вважаєте Ви контроль за вашою роботою об’єктивним?

3
Чи відчуваєте Ви страх тоді, коли вас контролює адміністрація?

4
Чи відзначають під час контролю Ваші успіхи й позитивні результати?

5
Чи ділитеся Ви відверто своїми проблемами й невдачами з керівництвом школи під час контролю?

6
Чи маєте Ви змогу під час контролю обстоювати власну точку зору, не побоюючись за наслідки?

7
Чи чіткіше Ви уявляєте внаслідок контролю шляхи досягнення кращих результатів?

8
Чи відчуваєте Ви, що після контролю адміністрації школи зростає довіра до Вас як до вчителя?

9
Чи можете Ви стверджувати, що  після контролю ви працюєте краще?

10
 Чи вважаєте ви, що контроль дає вам безсумнівну користь і тому є послугою адміністрації?


Мета проведення анкетування: виявити результативність внутрішнього контролю на основі аналізу його адекватності, ступеня готовності вчителя до самоконтролю.

Сума балів

Від 45 до 33 – тема контролю оптимальна, орієнтує вчителя на успіх і стимулює його зростання.

Від32 до 21 – оптимальна система контролю, що орієнтує вчителя на успіх, не склалася, контроль не завжди впливає на вчителя.

Від 20 до 9 – вчитель сприймає контроль як жорсткі несправедливі заходи, це не стимулює його педагогічне зростання.


Анкета
1.     Над якою проблемою Ви працювали в поточному навчальному році?


2.     Яку літературу з даної проблеми Ви опрацювали?3.     Якою літературою з фаху, психології, педагогіки, методики Ви поповнили свою особисту бібліотеку?


4.     Які інноваційні технології Ви запроваджуєте?


5.     Чий досвід вивчаєте і впроваджуєте?


6.     Які методи навчання Ви вважаєте ефективними?7.     Які матеріали з досвіду роботи Ви підготували до методичної скарбнички?


8.     Які труднощі виникали у Вас в роботі?


9.     Яка допомога Вам необхідна у наступному навчальному році?


10.                        Які інноваційні технології, інтерактивні методи, педагогічний досвід Ви хотіли б освоїти?11.                        Над якою методичною проблемою плануєте працювати в новому навчальному році?


12.                        В яких формах методичної роботи шкільної і районної ланок виявляєте бажання підвищувати професійний рівень?


13.                        Що пропонуєте для піднесення ефективності методичної роботи в школі?


14.                        Запропонуйте 2-3 питання для обговорення на засіданнях педагогічної ради.Немає коментарів:

Дописати коментар